Träffyta för direktlänk till innehåll

Brandrök

Sammanfattning

Exponering för brandrök innebär risk för förgiftning av kolmonoxid och cyanväte. Därtill kommer effekter av exponering för retande gaser, samt hypoxi och termisk skada i luftvägarna. Vid pyrande bränder i slutna utrymmen är risken för kolmonoxid- och cyanväteförgiftning stor. Vid sådana bränder bildas mycket sot som då kan ses i och kring mun och näsa. Behandling med 100% syrgas påbörjas skyndsamt. Antidoter till cyanväte finns (hydroxokobalamin och natriumtiosulfat).

Methemoglobinemi kan förekomma.

Symtom / fynd

Vid medvetandesänkning ska alltid exponering för kolmonoxid och cyanväte misstänkas. Sot i näsa och mun talar för sådan förgiftning.

Metabolisk acidos pga högt laktat föreligger alltid vid cyanväteförgiftning.

Termisk skada kan ge ödem i de övre luftvägarna med andningshinder och inspiratorisk stridor som följd. Ödemet kan komma snabbt eller efter några timmars latens.

Hosta, bröstsmärta och andnöd kan vara tecken på exponering för retande gaser. Risk för toxiskt lungödem som kan uppträda akut eller efter 1-2 dygn.

Cyanos som inte svarar på tillförsel av syrgas kan vara tecken på methemoglobinemi.

Provtagning / undersökningar

Syrabasstatus, COHb, laktat, CK, myoglobin, myokardskademarkörer.

Diagnostiskt EKG.

Lungröntgen.

Analys av cyanid i blod kan utföras, men akutsvar kan inte lämnas. Cyanidkoncentrationen sjunker snabbt efter exponeringen varför blod (EDTA- eller heparinrör) bör tas så snabbt som möjligt, helst på olycksplatsen, om analys ska göras. I provröret håller sig koncentrationen stabil i ett till flera dygn.

Övervakning / behandling

100 % syrgas ges alltid under minst 6 timmar vid medvetandepåverkan. Om patienten endast har hosta och andnöd ges syrgas på mask eller grimma.

Intubera vid tecken till ödem i de övre luftvägarna.

Vid medvetslöshet (och förhöjt serumlaktat i de fall akutanalys finns tillgänglig) ges snarast hydroxokobalamin. Dos: 5 g löses i 200 ml natriumkloridlösning 0,9 % och ges som iv infusion under 15-30 minuter. Barn ges 70 mg/kg. OBS! Urin, kroppsvätskor och sekret rödfärgas under ett par dagar. Om inte hydroxokobalamin finns tillgängligt ges natriumtiosulfat, se nedan.

Om patienten är medvetandepåverkad men kontaktbar ges natriumtiosulfat 150 mg/ml. Dos: 100 ml iv under 5-10 minuter. Barn ges 2,5 ml/kg. OBS! För närvarande finns endast 10 ml ampuller (dos 10 x 10 ml ampuller) att tillgå. Om patienten försämras ges hydroxokobalamin, se ovan.

Vid hosta och andnöd ges inhalationsbehandling med kortison. Bronkdilaterande medel (inhalation av t ex salbutamol eller terbutalin i sedvanlig dosering) ges före steroidinhalationen för att förebygga bronkospasm och för att öka den perifera deponeringen.

Dosering av kortison: Administrering med inhalator (t ex turbohaler): Initialt ges 10 inhalationer à 400 mikrog budesonid (till barn mindre än 12 år halveras vuxendosen). Efter varje inhalation bör patienten hålla andan i ca 10 sek. Nästa inhalation görs efter ett par normala andetag.Vid svåra symtom eller massiv exponering ges ytterligare 4-5 inhalationer 1-2 ggr den närmaste timmen och ev 2-3 ggr till under det första dygnet. Administrering via nebulisator: 4 ampuller (barn mindre än 12 år 2 ampuller) à 2 ml budenosid suspension 0,5 mg/ml tillsättes nebulisator. Halva denna dos upprepas sedan 2-3 ggr under de närmaste timmarna och ev vid ytterligare 2-3 tillfällen under det första dygnet.

Vid methemoglobinemi ges metyltionin. Dos, vuxna och barn: 1-2 mg/kg iv. RING GIC.

Hyperbar oxygenbehandling kan bli aktuell. RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

OBS! Symtomen styr behandlingen.

Letal koncentration av COHb vid akut exponering: >50-60 %

Det finns för närvarande ingen snabbmetod för akut bestämning av cyanid. Letal blodkoncentration post mortem: >0,5 mikrog/g blod.

Förekomst / preparat

Kolmonoxid- och cyanväteförgiftning i samband med brandröksexponering förekommer endast vid bränder i slutna eller dåligt ventilerade utrymmen.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.