Träffyta för direktlänk till innehåll

Kolmonoxid

Sammanfattning

Kolmonoxid är en doft- och färglös gas som bildas vid ofullständig förbränning av alla typer av material. Den orsakar vävnadshypoxi och cellulär toxicitet med allvarliga konsekvenser i framför allt hjärna och hjärta. Tillförsel av 100% oxygen under minst 6 timmar utgör stommen i behandlingen.

Symtom / fynd

Ofta ospecifika. Vanligt vid måttlig exponering är dunkande huvudvärk, yrsel, hjärtklappning och illamående. Vid högre doser förekommer förvirring, bröstsmärtor, arytmier, svimning, lätt-måttlig metabolisk acidos, kramper och medvetslöshet.

Barn förefaller ha ökad känslighet och en lägre "COHb-tröskel" än vuxna för t ex medvetandepåverkan och medvetslöshet. Även gravida är särskilt känsliga med tanke på fostret.

Sena symtom kan debutera efter några dagar upp till en månad efter exponeringen och medföra olika neuro-psykiatriska yttringar. RING GIC.

Provtagning / undersökningar

COHb via sjukhuslaboratoriet eller hellre blodgasapparat för att få snabbt svar.

Karboxyhemoglobin färgar blodet intensivt rött och även svårt förgiftade patienter uppvisar ingen synlig cyanos.

Pulsoxymetri kan ej skilja mellan oxyhemoglobin och karboxyhemoglobin och är därmed gravt missvisande och bör ej användas.

Laktacidos ses vid allvarlig förgiftning.

S-Etanol och andra toxikologiska analyser om misstanke finns på blandintoxikation.

Diagnostiskt EKG.

Övervakning / behandling

Behandling består av inadning av 100 % oxygen med tättslutande mask (CPAP) och indikationen baseras huvudsakligen på anamnes och klinisk bild samt COHb-värdet som i tidigt skede ger vägledning.

Patienter med kortvarig exponering och lindriga symtom (övergående huvudvärk och illamående) behöver inte behandlas.

Patienter med persisterande symtom och/eller längre tids exponering, liksom icke-rökare med COHb-värden > 5 % bör behandlas. 

Behandlingen bör starta snarast. Generellt rekommenderas behandlingstid på 6 timmar till ett COHb < 5 %. Hos icke-gravida utan symtom kan behandlingen avbrytas innan 6 timmar, när COHb < 5 %. Gravida bör behandlas i minst 12 timmar oavsett COHb. 

Övervakning av cirkulation (upprepade diagnostiska EKG och arytmiövervakning för att detektera myokardischemi och arytmier), andning, medvetandegrad. Upprepad bedömning av neurologisk funktion.

Hyperbar oxygen (HBO)-behandling ges på nedanstående indikationer, som dock i det enskilda fallet får vägas mot riskerna med att transportera patienten, tidsfaktorn m m. RING GIC. HBO-behandling bör initieras inom 6 timmar efter avslutad exponering och som rutin ges en enstaka behandling.

a) Medvetslöshet vid ankomst till sjukhus.

b) Övergående medvetslöshet före ankomsten till sjukhus, dock inte enbart svimning. Pågående organpåverkan i form neurologisk svikt, cirkulatorisk instabilitet, myokardischemi eller metabolisk acidos

c) Högt COHb värde (riktlinje > 25 %, för gravida > 20 %) liksom långvarig exoponering förstärker indikationen för HBO. 

d) Vid graviditet ges HBO på vidare indikationer, bedömning får ske i det enskilda fallet.

Vid CO-förgiftning orsakad av brandrök kan exponering för retande gaser eller cyanväte ha skett. Vg se dokument Brandrök.

Toxicitet / koncentrationer

Bristande korrelation mellan COHb-nivån och symtombilden. 25% indikerar signifikant exponering och 40-50% mycket svår förgiftning. Vid lång tids exponering för låga kolmonixidhalter kan dock allvarliga symtom uppträda vid lägre COHb-nivåer.

Halveringstiden för COHb är 4 timmar i vanlig luft, 60 min vid 100% O2 och 20 min med HBO.


Sena symtom förekommer hos ca 10-20%. Av de som fått sena symtom blir 75% besvärsfria inom ett år.

Förekomst / preparat

Alla typer av inomhusbränder, bilavgaser (katalysator minskar dock CO-halten avsevärt), stadsgas. Grill och eldstäder liksom dåligt kalibrerade gasolvärmesystem i underventilerade utrymmen kan ge förgiftning. Speciell risk finns i små slutna utrymmen som båtar och husvagnar.