Träffyta för direktlänk till innehåll

Kolmonoxid

Risk för allvarlig, svårbehandlad förgiftning!

Ring vid minsta osäkerhet eller behov av ytterligare information Giftinformationscentralen 010-456 67 19

Sammanfattning

Kolmonoxid är en doft- och färglös gas som bildas vid ofullständig förbränning av alla typer av material. Den orsakar vävnadshypoxi och cellulär toxicitet med allvarliga konsekvenser i framför allt hjärna och hjärta. Tillförsel av 100% oxygen under minst 6 timmar utgör stommen i behandlingen.

Symtom / fynd

Ofta ospecifika. Vanligt vid måttlig exponering är dunkande huvudvärk, yrsel, hjärtklappning och illamående. Vid högre doser förekommer förvirring, bröstsmärtor, arytmier, svimning, lätt-måttlig metabolisk acidos, kramper och medvetslöshet.

Barn förefaller ha ökad känslighet och en lägre "COHb-tröskel" än vuxna för t ex medvetandepåverkan och medvetslöshet. Även gravida är särskilt känsliga med tanke på fostret.

Sena symtom kan debutera efter några dagar upp till en månad efter exponeringen och medföra olika neuro-psykiatriska yttringar. RING GIC.

Provtagning / undersökningar

COHb via sjukhuslaboratoriet eller hellre blodgasapparat för att få snabbt svar.

Blodgaser ger inte en korrekt bild av den verkliga syretransporten, men visar om hypoxisk laktacidos uppkommit.

Pulsoxymetri är ej användbar för diagnostik eller övervakning.

S-Etanol och andra toxikologiska analyser om misstanke finns på blandintoxikation.

Diagnostiskt EKG.

Övervakning / behandling

Behandling består av inadning av 100 % oxygen med tättslutande mask och  baseras huvudsakligen på anamnes och klinisk bild samt COHb-värdet som i tidigt skede ger vägledning. Alla med allvarliga symtom samt alla med COHb-värden > 5 % bör behandlas.

Behandlingen bör starta snarast och en fördröjning ökar risken för bestående skador. Behandlingen bör fortgå minimum 6 timmar.

Övervakning av cirkulation (upprepade diagnostiska EKG och arytmiövervakning för att detektera myokardischemi och arytmier), andning, medvetandegrad. Upprepade neurologstatus.

Personer som har exponerats för CO och som endast har, eller har haft, huvudvärk och/eller illamående efter en kort och väldefinierad exponering kräver som regel ingen annan åtgärd än vila och frisk luft och behöver inte övervakas på sjukhus.

Till samtliga övriga ges 100% oxygen  omedelbart med helt tättslutande mask till alla som har eller har haft mer allvarliga symtom. RING GIC. 100% oxygen kan på akutmottagningar oftast bara ges med CPAP-system.Vanlig syrgasmask är otillräcklig, även med reservoar. Intubation och ventilation med 100% oxygen är indicerad vid medvetslöshet, kramper eller då risk för högt luftvägshinder föreligger (ej ovanligt efter inandning av het brandrök).

Vid förhöjt COHb-värde ges behandling med 100% oxygen, som bör fortgå så länge patienten har symtom förenliga med akut CO-intox eller förhöjt COHb (>5%) och minst 6 timmar. Till gravida ges syrgas i minst 12 timmar (se även graviditet nedan).

Hyperbar oxygen (HBO)-behandling ges på nedanstående indikationer, som dock i det enskilda fallet får vägas mot riskerna med att transportera patienten, tidsfaktorn m m. RING GIC. HBO-behandling bör initieras inom 6 timmar efter avslutad exponering och som rutin ges en enstaka behandling.

a) Medvetslöshet vid ankomst till sjukhus.

b) Övergående medvetslöshet före ankomsten till sjukhus, dock inte enbart svimning. Vid tveksamhet förstärks indikationen om även annan neurologisk påverkan, cirkulatorisk instabilitet, myokardischemi eller metabolisk acidos föreligger eller tillstöter, dvs ytterligare tecken till allvarlig CO-förgiftning.

c) Vid graviditet ges HBO på vidare indikationer. Alla gravida som har påtagliga symtom kan komma ifråga.

Vid CO-förgiftning orsakad av brandrök kan exponering för retande gaser eller cyanväte ha skett. Vg se dokument Brandrök.

Toxicitet / koncentrationer

Bristande korrelation mellan COHb-nivån och symtombilden. 25% indikerar signifikant exponering och 40-50% svår förgiftning. Halveringstiden är 4 timmar i vanlig luft, 90 min vid 100% O2 och 30 min med HBO.

Sena symtom förekommer hos ca 10-20%. Av de som fått sena symtom blir 75% besvärsfria inom ett år.

Förekomst / preparat

Alla typer av inomhusbränder, bilavgaser (katalysator minskar dock CO-halten avsevärt), stadsgas. Grill och eldstäder liksom dåligt kalibrerade gasolvärmesystem i underventilerade utrymmen kan ge förgiftning. Speciell risk finns i små slutna utrymmen som båtar och husvagnar.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.