Träffyta för direktlänk till innehåll

Cyanid

Risk för allvarlig, svårbehandlad förgiftning!

Ring vid minsta osäkerhet eller behov av ytterligare information Giftinformationscentralen 010-456 67 19

Sammanfattning

Cyanid blockerar cellandningen och är mycket snabbverkande. Vid inhalation dröjer symtomdebuten endast några minuter, efter förtäring allra högst en timme. Risk för koma, kramper samt cirkulations- och andningspåverkan med dödligt förlopp. Laktacidos. Cyanidlösningar är starkt alkaliska och kan ge frätskador. Skyndsam behandling med 100% syrgas och antidot (hydroxokobalamin, natriumtiosulfat).

Brandrök kan innehålla cyanväte, se dokument Brandrök.

Symtom / fynd

Smak av bittermandel kan ibland uppfattas. Ev metallsmak. Hud, slemhinnor och nagelbäddar kan vara körsbärsröda eftersom oxygenet inte tas upp av vävnaderna vilket medför onormalt hög syremättnad i venöst blod. Patienten är dock oftare blek och kallsvettig.

Lindrig förgiftning ger huvudvärk, yrsel, oro, omtöckning, illamående, kräkningar, hjärtklappning och dyspné.

Vid kraftig exponering tillkommer koma, kramper samt cirkulations- och
andningspåverkan. Laktacidos föreligger då alltid. Stor risk för dödligt förlopp.

Risk för frätskada om cyanidlösning intagits eller kommit på hud eller i ögon.

Rabdomyolys är vanligt. Hyperglykemi. Låg arterio-venös syredifferens.

Neurologiska sequele kan tillstöta inom något dygn till flera dagar efter en till synes fullständig återhämtning.

Provtagning / undersökningar

Syrabasstatus, både venöst och arteriellt.

Laktat, blodsocker, CK, myoglobin, kreatinin.

Analys av cyanid i blod kan utföras, men akutsvar kan inte lämnas. Koncentrationen sjunker snabbt efter exponeringen varför blod (EDTA- eller heparinrör) bör tas så snabbt som möjligt, helst på olycksplatsen, om analys ska göras. I provrör håller sig koncentrationen stabil i ett till flera dygn.

Övervakning / behandling

OBS! Cyanväte kan finnas i den förgiftades utandningsluft. Undvik mun-mot-mun-andning.

Vid förtäring ges kol om det finns omedelbart tillgängligt på skadeplatsen, annars framkallas kräkning.

100 % syrgas ges snarast. På skadeplatsen ges om möjligt hydroxokobalamin eller natriumtiosulfat.

Patient med cirkulations- och medvetandepåverkan ska omedelbart ges hydroxokobalamin. Dos: 5 g löses i 200 ml natriumklorid 9 mg/ml och ges som iv infusion under 15-30 minuter. Barn ges 70 mg/kg. OBS! Urin, kroppsvätskor och sekret rödfärgas under ett par dagar.

Om hydroxokobalamin inte finns tillgängligt ges natriumtiosulfat 150 mg/ml. Dos: 100 ml iv under 5-10 minuter. Barn ges 2,5 ml/kg. OBS! För närvarande finns endast 10 ml ampuller (dos 10 x 10 ml ampuller) att tillgå.

OBS! Hydroxokobalamin ska inte ges samtidigt som natriumtiosulfat eller basiska ämnen eftersom inaktivering då kan ske. Det kan dock ges omedelbart efter natriumtiosulfat.

Vid lindriga symtom kan natriumtiosulfat vara tillräckligt.

S-laktat korrelerar väl med förgiftningens svårighetsgrad och effekt av behandlingen.

Alla cyanidförgiftade patienter bör övervakas på intensivvårdsavdelning. Vid svår förgiftning kan försämring ske efter en initial förbättring. Ny dos hydroxokobalamin ges då. Behandling med hyperbar oxygen kan bli aktuell. RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

Det finns för närvarande ingen snabbmetod för akut bestämning av cyanid. Symtomen styr behandlingen.

Letal blodkoncentration post mortem: >0,5 mikrog/g blod.

Förekomst / preparat

Cyanväte används som bekämpningsmedel och stridsgas. Cyanidsalter används vid t ex rening av metaller, försilvring och förgyllning, inom pappers- och textilindustrin, i bleknings-, tryck- och fotoprocesser och i lädermanufakturprocesser.

Cyanidsalter som innehåller kvicksilver eller guld kan ge förgiftning även med dessa metaller.

Bittermandel och kärnor hos vissa frukter, t ex aprikoser och körsbär, innehåller amygdalin som genom hydrolys i magsäcken kan frigöra cyanväte. Förgiftning är dock ovanligt.

Många nitriler kan metaboliseras till cyanid. Ger då en långsamt insättande förgiftning. RING GIC.

Brandrök kan innehålla cyanväte, se dokument Brandrök.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.