Träffyta för direktlänk till innehåll

Methemoglobinemi

Sammanfattning

Methemoglobinemi uppkommer efter exponering för ämnen som oxiderar hemoglobinets Fe²+ till Fe³+. Methemoglobin kan inte binda syrgas och det kvarvarande normala hemoglobinet påverkas så att avgivandet av syrgas ute i vävnaderna försvåras.

Blå-brun cyanos hos en patient utan hjärt-lungsjukdom kan bero på methemoglobinemi. CNS- och hjärtpåverkan kan ses vid methemoglobinemivärden över 30 %. Behandling ges med 100 % syrgas och antidot, metyltionin.

Symtom / fynd

Symtomdebut kan efter förtäring av methemoglobininducerande ämne i vissa fall komma med flera, upp till 16 timmars fördröjning.

I lindriga fall ses endast cyanos, vanligen blå-brun sk chokladcyanos. Med stigande methemoglobinvärde tillkommer dyspné samt CNS- och hjärtpåverkan. Huvudvärk, desorientering, kramper, medvetandesänkning till koma, olika arytmier och risk för asystoli. Initialt eventuellt respiratorisk alkalos, senare metabolisk acidos.

Provtagning / undersökningar

Met-Hb följes var 3-4 timme. Met-Hb kan analyseras med moderna blodgasapparater.

Blodstatus, elektrolytstatus och hemolysprover. Njur- och leverstatus (i fall där det methemoglobininducerande ämnet kan ge njur- och/eller leverpåverkan).

OBS! Arteriell blodgas är missvisande beträffande pO2 och O2-mättnad vid methemoglobinemi.

OBS! Även pulsoximetri är missvisande och kan visa nära normalvärden trots grav methemoglobinemi samt falsk lågt värde hos patient som fått antidot.

Övervakning / behandling

Vid met-Hb över 20 % ges 100 % syrgas tills värdet sjunker under denna nivå. Syrgas häver inte cyanosen, men ökar den fysikaliskt lösta mängden O2 i blodet.

Antidot: Metyltionin (Metylenblått). Se Användning av metylthionin vid förgiftning. Symtombilden avgör om metyltionin ska ges. RING GIC

En anemisk patient kan ha svårare symtom och behöva behandling vid låga met-Hb-nivåer.
Met Hb > 20 %. Överväg Metylthionin.
Met-Hb >30 %. Metyltionin ges. 
Met-Hb >70 %. Omedelbart behandlingsförsök med metyltionin.. Utbytestransfusion kan övervägas.

Met-Hb 20-30 % normaliseras spontant på 1½-3 dygn om oxiderande agens eliminerats.

Obs. Metyltionin fungerar som MAO-hämmare och kan därför utlösa ett serotonergt syndrom hos patient som behandlas med annat serotonergt medel.

Toxicitet / koncentrationer

Normalt finns mindre än 1-2 % cirkulerande methemoglobin i blodet.

Met-Hb hos icke-anemisk patient: <5 % inga symtom, 5-15 % cyanos kan ses, symtomfri i övrigt, 15-30 % tydlig cyanos, "choklad-cyanos", 30-50 % trötthet, oro, huvudvärk, takykardi, dyspné, desorientering, >50 % hypoxi, acidos, bradykardi, hjärtarytmier, kramper, koma, >70 % direkt livshotande, hjärtstillestånd.

Förekomst / preparat

Ett flertal läkemedel, födoämnen och kemikalier kan ge methemoglobinemi. Exempel: Fenol, nitrat, nitrit, nitroglycerin, prilokain, "poppers", spenat.