Träffyta för direktlänk till innehåll

Methemoglobinemi

Sammanfattning

Methemoglobinemi uppkommer efter exponering för ämnen som oxiderar hemoglobinets Fe²+ till Fe³+. Methemoglobin kan inte binda syrgas och det kvarvarande normala hemoglobinet påverkas så att avgivandet av syrgas ute i vävnaderna försvåras.

Blå-brun cyanos hos en patient utan hjärt-lungsjukdom kan bero på methemoglobinemi. CNS- och hjärtpåverkan kan ses vid methemoglobinemivärden över 30 %. Behandling ges med 100 % syrgas. Antidot finns, metyltionin.

Symtom / fynd

Symtomdebut kan efter förtäring av methemoglobininducerande ämne i vissa fall komma med flera, upp till 16 timmars fördröjning.

I lindriga fall ses endast cyanos, vanligen blå-brun sk chokladcyanos. Med stigande methemoglobinvärde tillkommer dyspné och allt tydligare CNS- och hjärtpåverkan. Huvudvärk, desorientering, kramper, medvetandesänkning till koma, olika arytmier och risk för asystoli. Initialt eventuellt respiratorisk alkalos, senare metabolisk acidos.

Provtagning / undersökningar

Met-Hb följes var 3-4 timme. Met-Hb kan analyseras med moderna blodgasapparater.

Blodstatus, elektrolytstatus och hemolysprover. Njur- och leverstatus (i fall där det methemoglobininducerande ämnet kan ge njur- och/eller leverpåverkan).

OBS! Arteriell blodgas är missvisande beträffande pO2 och O2-mättnad vid methemoglobinemi.

OBS! Även pulsoximetri är missvisande och kan visa nära normalvärden trots grav methemoglobinemi samt falsk lågt värde hos patient som fått antidot.

Övervakning / behandling

Vid met-Hb över 20 % ges 100 % syrgas tills värdet sjunker under denna nivå. Syrgas häver inte cyanosen, men ökar den fysikaliskt lösta mängden O2 i blodet.

Met-Hb 20-30 % normaliseras spontant på 1½-3 dygn om oxiderande agens eliminerats. Symtombilden avgör om metyltionin ska ges. Dosering nedan.

En anemisk patient kan ha svårare symtom och behöva behandling vid låga met-Hb-nivåer.

Met-Hb >30 %. Metyltionin ges. Dosering nedan.

Met-Hb >70 %: Utbytestransfusion anses indicerad i dessa fall. Omedelbart behandlingsförsök med metyltionin görs först. Dosering nedan.

Antidot: Metyltionin (Metylenblått), 1-2 mg/kg iv (vuxna och barn). Dosen kan behöva upprepas efter 1-4 timmar. Den totala tillförseln bör ej överstiga 5-7 mg/kg. Om dosen antidot behöver upprepas mer än en gång, ges metyltionin som kontinuerlig intravenös infusion. RING GIC.

Obs. Metyltionin fungerar som MAO-hämmare och kan därför utlösa ett serotonergt syndrom hos patient som behandlas med annat serotonergt medel.

Vid terapisvikt. RING GIC

Metyltionin fungerar som en cofaktor i ett av de system (NADPH) som reducerar oxiderat hemoglobin. Vid tillförsel av stor dos metyltionin kan denna reduktionsväg mättas och metyltionin får då istället en oxiderande effekt.

Metyltionin utsöndras till c:a 75% i oförändrad form via njurarna, och ger upphov till dysuri samt grön- och i senare skede blåfärgad urin. Blå missfärgning av huden kan även uppkomma.

Behandling med hyperbar syrgas, HBO, kan vara motiverad i fall som ej svarar på / ej kan behandlas med metyltionin samt i mycket svåra fall, om behandlingen är omedelbart tillgänglig. RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

Normalt finns mindre än 1-2 % cirkulerande methemoglobin i blodet.

Met-Hb hos icke-anemisk patient: <5 % inga symtom, 5-15 % cyanos kan ses, symtomfri i övrigt, 15-30 % tydlig cyanos, "choklad-cyanos", 30-50 % trötthet, oro, huvudvärk, takykardi, dyspné, desorientering, >50 % hypoxi, acidos, bradykardi, hjärtarytmier, kramper, koma, >70 % direkt livshotande, hjärtstillestånd.

Förekomst / preparat

Ett flertal läkemedel, födoämnen och kemikalier kan ge methemoglobinemi. Exempel: Fenol, nitrat, nitrit, nitroglycerin, prilokain, "poppers", spenat.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.