Träffyta för direktlänk till innehåll

SSRI

Sammanfattning

Selektiva serotoninåterupptagshämmare med antidepressiv effekt. Gastrointestinala symtom och CNS-depression förekommer ofta efter överdos. Generella kramper är det vanligaste allvarliga symtomet. Serotonerg toxicitet kan i enstaka fall bli uttalad. Betydligt lägre kardiell toxicitet än för tricykliska antidepressiva. EKG-förändringar, framför allt förlängd QTc-tid, ses ofta men maligna arytmier är mycket sällsynta. Symtomatisk behandling.

Symtom / fynd

Illamående, kräkningar. Yrsel, tremor, agitation, mydriasis, muskelryckningar. CNS-depression av varierande grad.

Kramper kan uppkomma relativt tidigt i förloppet, även utan föregående CNS-depression.

Takykardi, måttlig blodtryckssänkning. Lätt breddökade QRS-komplex och förlängd QT-tid förekommer men förebådar sällan maligna arytmier. Ett fåtal rapporter om torsade de pointes i samband med citalopramöverdosering finns publicerade. RING GIC.

Serotonergt syndrom kan utlösas vid både terapeutisk dosering och vid överdos. Det förekommer dock vanligast efter intag av en kombination av minst två serotoninaktiva medel. Se separat dokument Serotonergt syndrom .

Urinretention kan ses vid Paroxetin-överdos pga viss antikolinerg effekt.

Provtagning / undersökningar

Diagnostiskt EKG.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och/eller kol om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor.

Arytmiövervakning vid intag av >1,2 g citalopram (eller >3 g sertralin) eller om D-EKG visar uttalad QRS-breddökning alternativt en QTc-tid >500 ms.

Vid lågt blodtryck ges i första hand vätska iv till adekvat fyllnad.

Vid kramper ges diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov.

Vid hypertermi och muskelrigiditet eller andra tecken på serotonergt syndrom, se separat dokument (länk ovan).

Toxicitet / koncentrationer

Vid doser över 1,9 g citalopram förekommer kramper i nästan hälften av fallen.

Den aktiva isomeren escitalopram (Cipralex) har i samma dos dubbel toxicitet jämfört med citalopram.

Plasmakoncentrationen har ingen betydelse som vägledning för behandlingen.

Förekomst / preparat

Tabletter, oral suspension.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.