Träffyta för direktlänk till innehåll

Serotonergt syndrom

Sammanfattning

Syndromet utlöses av ett eller oftare flera läkemedel med serotonerg effekt, i terapeutisk dosering eller efter överdos. Symtomkomplexet utgörs av en kombination av autonoma, neuromuskulära och mentala manifestationer av olika svårighetsgrader. Förloppet är oftast kort, 1-2 dygn. Komplikationer som rabdomyolys, DIC och arytmier förekommer i de svåraste fallen. Symtomatisk behandling är ofta tillräcklig men i svårare fall krävs specifik serotoninantagonistisk terapi, ev kontinuerlig total muskelrelaxering och ev behandling med kyldräkt.

Symtom / fynd

Det finns inget patognomont fynd utan olika symtomkombinationer och svårighetsgrader förekommer.

Autonoma dysfunktioner som förekommer är svettning, takykardi, instabilt blodtryck, diarré, takypné, hypertermi och ljusstela dilaterade pupiller.

Neuromuskulära symtom är hyperreflexi, myoklonus, ataxi, tremor, nystagmus, trismus och generell muskelrigiditet (mer uttalad i nedre extremiteter).

CNS-manifestationer som kan ses utgör oro, förvirring, agitation, hallucinationer, delirium, generella kramper (sällsynt), koma och positiv Babinski.

Provtagning / undersökningar

Elektrolytstatus, CK, myoglobin.

Upprepade temperaturmätningar.

I svåra fall följs syrabasstatus.

Övervakning / behandling

Utsätt utlösande preparat. Observation på sjukhus. Intensivvård inklusive arytmiövervakning i svåra fall med hypertermi och generell rigiditet.

I lindriga-måttliga fall ges bensodiazepin  peroralt. Eventuellt ges även serotoninantagonisten cyproheptadin (Periactin), dosering 12 mg peroralt initialt, därefter 2 mg varannan timme efter behov (max 32 mg/dygn till vuxna). Vätska iv på vid indikation.

I svåra fall krävs avkylande åtgärder som exempelvis kall vätska iv och i vissa fall behandling med kyldräkt. Bensodiazepin ges iv. Respiratorbehandling kan behövas. Cyproheptadin via v-sond, dosering enligt ovan. Om ej snabb symtomregress ges kontinuerlig, total muskelrelaxering under respiratorbehandling. RING GIC.

Dantrolen-behandling är omdiskuterad och rekommenderas inte allmänt, olanzapin sublingualt kan vara ett behandlingsalternativ, RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

De svåraste fallen uppkommer oftast i samband med överdos av två eller flera serotoninerga medel. Vanliga kombinationer utgör MAO-hämmaren moklobemid tillsammans med ett SSRI-preparat eller klomipramin.

Prognosen är i regel god men ett flertal dödsfall har rapporterats, ofta sekundärt till hypertermiutlöst multiorgansvikt.

Förekomst / preparat

Alla substanser som leder till ökad serotoninerg aktivitet är tänkbara, t ex MAO-hämmare, SSRI, klomipramin, vissa andra antidepressiva medel som venlafaxin, mirtazapin och duloxetin. Vissa opiater som tramadol och petidin, erytromycin, litium samt missbruksmedel som LSD, amfetamin, ecstasy och kokain. Sumatriptan. Bupropion.
Serotonerg toxicitet uppträder i ca 15% av patienter som överdoserat SSRI-preparat.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.