Träffyta för direktlänk till innehåll

Serotonergt syndrom

Sammanfattning

Syndromet utlöses av ett eller oftare flera läkemedel med serotonerg effekt, i terapeutisk dosering eller efter överdos. Symtomkomplexet utgörs av en kombination av autonoma, neuromuskulära och mentala manifestationer av olika svårighetsgrader. Förloppet är oftast kort, 1-2 dygn. Komplikationer som rabdomyolys, DIC och arytmier förekommer i de svåraste fallen. Symtomatisk behandling är ofta tillräcklig men i svårare fall krävs specifik serotoninantagonistisk terapi, ev kontinuerlig total muskelrelaxering och ev behandling med kyldräkt.

Symtom / fynd

Det finns inget patognomont fynd utan olika symtomkombinationer och svårighetsgrader förekommer.

Autonoma dysfunktioner som förekommer är svettning, takykardi, instabilt blodtryck, diarré, takypné, hypertermi och ljusstela dilaterade pupiller.

Neuromuskulära symtom är hyperreflexi, myoklonus, ataxi, tremor, nystagmus, trismus och generell muskelrigiditet (mer uttalad i nedre extremiteter).

CNS-manifestationer som kan ses utgör oro, förvirring, agitation, hallucinationer, delirium, generella kramper (sällsynt), koma och positiv Babinski.

Provtagning / undersökningar

Elektrolytstatus, CK, myoglobin.

Upprepade temperaturmätningar.

I svåra fall följs syrabasstatus.

Övervakning / behandling

Utsätt utlösande preparat. Observation på sjukhus. Intensivvård inklusive arytmiövervakning i svåra fall med hypertermi och generell rigiditet.

I lindriga-måttliga fall ges bensodiazepin  peroralt. Vid mer uttalade symtom ges olanzapin (Zyprexa®) per os (musönderfallande tablett) eller som im injektion. Dos 5-10 mg (oavsett adminstrationsväg), kan upprepas vb efter 12 timmar.. Vätska iv på vid indikation.

I svåra fall krävs avkylande åtgärder som exempelvis kall vätska iv och i vissa fall behandling med ytkylning (ispackning eller eventuellt kyldräkt). Patienten ska sederas och intuberas. Olanzapin, dosering enligt ovan. Om ej snabb symtomregress ges kontinuerlig, total muskelrelaxering under respiratorbehandling. RING GIC.


Toxicitet / koncentrationer

De svåraste fallen uppkommer oftast i samband med överdos av två eller flera serotoninerga medel. Vanliga kombinationer utgör MAO-hämmaren moklobemid tillsammans med ett SSRI-preparat eller klomipramin.

Prognosen är i regel god men ett flertal dödsfall har rapporterats, ofta sekundärt till hypertermiutlöst multiorgansvikt.

Förekomst / preparat

Alla substanser som leder till ökad serotoninerg aktivitet är tänkbara, t ex MAO-hämmare, SSRI, klomipramin, vissa andra antidepressiva medel som venlafaxin, mirtazapin och duloxetin. Vissa opiater som tramadol och petidin, erytromycin, litium samt missbruksmedel som LSD, amfetamin, ecstasy och kokain. Sumatriptan. Bupropion.
Serotonerg toxicitet uppträder i ca 15% av patienter som överdoserat SSRI-preparat.