Träffyta för direktlänk till innehåll

Klorpromazin

Sammanfattning

Avregistrerat i Sverige sedan 2006. CNS-depression av olika grad dominerar förgiftningsbilden. Antikolinerga egenskaper bidrar till sedering samt medför sinustakykardi och förlångsammad gastrointestinal passage. Svag membranstabiliserande effekt finns men allvarliga arytmier är sällsynta. Extrapyramidala symtom med sen debut kan förekomma.

Malignt neuroleptiskt syndrom är ett sällsynt, icke dosberoende och potentiellt livshotande tillstånd som kan utvecklas vid neuroleptikamedicinering. Se separat dokument.

Symtom / fynd

CNS-depression från somnolens till djup medvetslöshet dominerar och debuterar vanligen inom 1-2 timmar efter peroral exponering. Agitation förekommer. Mydriasis.

Extrapyramidala symtom kan komma efter 5-18 timmar, ibland senare.

Låg kramprisk. Generella kramper förekommer framför allt hos predisponerade personer.

Arytmier och påverkan på hjärtats retledningssystem som ST-förändringar samt breddökade QRS-komplex förekommer och är korrelerade till CNS-depressionen. Sinustakykardi är vanligt. Även ventrikeltakykardi, Torsades de pointes, finns rapporterat. Lågt blodtryck pga perifer kärldilatation.

Provtagning / undersökningar

Vid medvetslöshet, kramper eller hjärtpåverkan kontrolleras elektrolyt- och syra-basstatus. Följ kroppstemperatur.

Diagnostiskt EKG.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och kol, alternativt enbart kol, om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor. Ej kräksirap.

Vid EKG-påverkan (arytmier, breddökade QRS-komplex, lång QT-tid) övervakning i minst 12 timmar efter normalisering av EKG-bilden.

Vid breddökade QRS-komplex och cirkulatorisk påverkan är tillförsel av extra natrium och alkali gynnsamt. Ge först 200 ml Natriumbikarbonat 50 mg/ml iv under 10 minuter, se även Behandling vid breddökade QRS. RING GIC.

För handläggning vid förlängd QT-tid, se separat dokument.

Vid lågt blodtryck ges vätska iv. Om otillräckligt effekt kan noradrenalin (0,05-0,5 mikrog/kg/min) vara indicerat.

Vid kramper ges diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov.

För behandling av typiska extrapyramidala symtom ges biperiden (Akineton) 2,5-5 mg (barn 0,04 mg/kg) långsamt iv. Kan vb upprepas efter 30 minuter. Vid otillräcklig effekt prövas diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg).

Toxicitet / koncentrationer

Stor individuell känslighet. Äldre personer och framförallt barn är speciellt känsliga.

Barn i åldern 2-3 år som intagit 50-100 mg blev lindrigt till måttligt påverkade (somnolens, blekhet, nedsatt tonus).

Doser mellan 750 mg och 4 g har givit måttlig förgiftning hos vuxna.

Förekomst / preparat

Hibernal: mixtur, tabletter, injektionsvätska. Substansen avregistrerades i Sverige 2004-06.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.