Träffyta för direktlänk till innehåll

Malignt neuroleptikasyndrom

Risk för allvarlig, svårbehandlad förgiftning!

Ring vid minsta osäkerhet eller behov av ytterligare information Giftinformationscentralen 010-456 67 19

Sammanfattning

Icke dosberoende syndrom som kan uppkomma vid neuroleptikamedicinering och är ett potentiellt livshotande tillstånd. Neuromuskulära, mentala och autonoma symtom. Kräver ofta intensivvårdsbehandling. Syndromet uppkommer inte efter en enstaka akut neuroleptikaöverdosering. Ungefär dubbelt så vanligt hos män.

Symtom / fynd

Olika förekomst och grad av följande fynd. Successivt under flera dygn insättande hypertermi, uttalad muskelrigiditet, fluktuerande medvetandegrad, extrapyramidala symtom, förvirring, agitation och ökad svettsekretion. Respiratorisk insufficiens. Cirkulatorisk instabilitet. Rabdomyolys. Risk för tromboemboliska komplikationer.

Symtomen kan uppträda när som helst under behandlingsförloppet men uppkommer vanligast inom två veckor efter inledd neuroleptikaterapi eller dosökning.

Kliniska tecken brukar debutera och kulminera inom en period av 24-72 timmar och klinga av inom 7-10 dygn om patienten varit insatt på neuroleptika i tablettform. Symtomen kan dock kvarstå upp till 20-30 dygn efter injektion med depotpreparat.

Provtagning / undersökningar

Blodstatus, trombocyter, elektrolyter, kreatinin, syrabasstatus, CK, myoglobin, järn.

Kroppstemperatur, upprepat.

Övervakning / behandling

Utsättning av neuroleptika. Symtomatisk behandling med aktiv kylning, rehydrering och understödjande terapi avseende andning och cirkulation. RING GIC.

Övervakning av cirkulation, andning, neurologstatus och kroppstemperatur. Intensivvård på vid indikation.

Bensodiazepiner ges i sederande och muskelrelaxerande syfte.

Total muskelrelaxation och respiratorbehandling kan bli aktuell. Undvik Celocurin. RING GIC.

Som farmakologisk tilläggsbehandling kan följande preparat provas.
Dantrolennatrium 1-3 mg/kg iv 3 gånger/dygn under 1-2 dygn. Bromokriptin 2,5-15 mg peroralt 2-3 gånger/dygn (successiv upp- och nedtrappning, behandlingstid 3-5 veckor, kliniskt förlopp vägledande). RING GIC.

Extrapyramidala symtom behandlas i första hand med bensodiazepiner, biperiden kan vara olämpligt vid hypertermi.

Paracetamol kan ha viss febernedsättande verkan.

Toxicitet / koncentrationer

Multiorgansvikt kan utvecklas. Mortalitet med adekvat intensivvård 5-12%. Om njursvikt utvecklats till följd av rabdomyolys är mortaliteten ca 50%.

Vid behov av återinsättning av neuroleptika kan t ex klozapin vara ett alternativ.

Förekomst / preparat

Syndromet uppträder i regel i samband med traditionell neuroleptikamedicinering men har även rapporterats vid behandling med nyare atypiska neuroleptika samt vid abrupt utsättande av antiparkinsonpreparat.  

Påtagliga likheter finns med serotonergt syndrom.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.