Träffyta för direktlänk till innehåll

Selegilin

Sammanfattning

Antiparkinson läkemedel. Erfarenhet av överdosering är mycket begränsad. Selektiv och irreversibel hämmare av enzymet monoaminooxidas-B (MAO-B). Den största faran vid överdosering utgörs av uttalad blodtrycksstegring. Redan vid doser >30 mg/dygn kan eventuellt även MAO-A hämmas med risk för komplicerad och långdragen förgiftningsbild, se särskilt dokument MAO-hämmare (icke-selektiva).
Behandlingen är symtomatisk och syftar till att normalisera blodtrycket, upprätthålla en god cirkulation och behandla ev serotonergt syndrom, se särkilt dokument Serotonergt syndrom.

Symtom / fynd

Blodtrycksstegring med risk för hypertensiv kris utgör sannolikt den största faran.

Vid doser >30 mg/dygn kan eventuellt den selektiva egenskapen bortfalla och i så fall kommer även MAO-A hämmas mer eller mindre. Följden kan bli kraftigt katekolaminpåslag och serotonerg överstimulering, senare ev övergång till hjärtsvikt med blodtrycksfall och cirkulationskollaps. Se särskilt dokument, MAO-hämmare (icke-selektiva)

Provtagning / undersökningar

Blodtryckskontroller.

Diagnostiskt EKG.

Vid svår förgiftning arytmiövervakning. Följ syrabasstatus och elektrolyter inklusive kreatinin.

Övervakning / behandling

Ventrikeltömning och kol, alternativt enbart kol, med hänsyn till dos och tidsfaktor.

Vid uttalad blodtrycksförhöjning ges sedering med bensodiazepiner iv och vid behov även nitroglycerininfusion. Dosering: 0,5 - 10 mikrog/kg/min. Börja med lägsta dos och höj vid behov med 0,5 mikrog/kg/min var 5-10:e minut till avsedd effekt. Samma dosering till barn. Om otillräcklig effekt RING GIC.

Vid intag >30 mg/dygn (vuxen) eller vid okänd dos, se även särskilt dokument, MAO-hämmare (icke-selektiva)

Toxicitet / koncentrationer

Vid doser >30 mg/dygn kan även MAO-A hämmas. Selegilin bör då betraktas då som en icke-selektiv MAO-hämmare.

Förekomst / preparat

Tabletter.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.