Träffyta för direktlänk till innehåll

MAO-hämmare (icke selektiva)

Risk för allvarlig, svårbehandlad förgiftning!

Ring vid minsta osäkerhet eller behov av ytterligare information Giftinformationscentralen 010-456 67 19

Sammanfattning

Antidepressiva licenspreparat med mycket smalt terapeutiskt fönster som medför risk för komplicerad och långdragen förgiftningsbild. CNS-depression, koma och kramper kan förekomma. Vid stor dos ses i tidig fas bild av katekolaminstorm och serotonerg överstimulering, senare ev övergång till hjärtsvikt med blodtrycksfall och cirkulationskollaps. Symtomatisk intensivvårdsbehandling.

Symtom / fynd

Symtomdebuten kan vara fördröjd 6-12 timmar, ibland ännu längre. Symtomduration 1-4 dagar.

Motorisk oro, grimasering, muskelfascikulationer, agitation, hallucinationer, hyperreflexi, uttalad muskelspasm med trismus och rigiditet, kramper, opistotonus. Mydriasis, nystagmus, positiv Babinski samt medvetandesänkning av alla grader ner till koma.

Ortostatisk hypotension vid lindrig förgiftning. Instabil cirkulation med såväl blodtrycksstegring som blodtrycksfall. Blodtrycksstegring ses ofta vid interaktioner med läkemedel och födoämnen samt i tidigt skede vid massiv överdosering. Risk för intrakraniell blödning och/eller akut hjärtsvikt. Bradykardi, supraventrikulär och ventrikulär takykardi.

Takypné. Andningsdepression kan ses i allvarliga fall.

Profus svettning och hypertermi (upp till 42°C har rapporterats) kan ses som delfenomen i ett serotonergt syndrom.

Rabdomyolys med åtföljande risk för njurskada.

Provtagning / undersökningar

Syrabasstatus, elektrolyter, blodstatus, lever- och njurprover. CK och myoglobin.

Diagnostiskt EKG.

Följ kroppstemperaturen.

Övervakning / behandling

Kol och/eller ventrikelsköljning om befogat med hänsyn till dos och tidsförlopp.

Arytmiövervakning. Vid cirkulationspåverkan intraarteriell blodtrycksmätning. Allvarliga fall bör övervakas på sjukhus minst 3 dygn efter att cirkulationen blivit stabil.

Vid uttalad blodtrycksförhöjning ges sedering med bensodiazepiner iv och vid behov även nitroglycerininfusion. Dosering: 0,5 - 10 mikrog/kg/min. Börja med lägsta dos och höj vid behov med 0,5 mikrog/kg/min var 5-10:e minut till avsedd effekt (samma dosering till barn). Om otillräcklig effekt, RING GIC.

Vid lågt blodtryck ges vätska iv. Om otillräcklig effekt kan dobutamin (5-20 mikrog/kg/min) och/eller noradrenalin (0,05-0,5 mikrog/kg/min) vara indicerat. RING GIC. Kontrollera hjärtfunktion (ekokardiografi) och fyllnadstryck höger (CVK).

Bradykardi är ofta reflektorisk vid samtidig hypertension och viker då som regel spontant när blodtrycket behandlats. I övriga fall ges vid behov Atropin 0,5-1 mg iv. Om otillräckligt ges isoprenalininfusion 0,05-1 mikrog/kg/min i successivt stigande dos. RING GIC.

Takykardi behöver ofta inte behandlas specifikt. Vid samtidig neuromuskulär irritabilitet prövas diazepam iv. Lidocain iv i standarddos mot ventrikulär takykardi. Betablockerare bör undvikas, RING GIC

Vid hypertermi sänks kroppstemperaturen med kalla vätskor iv, samt extern kylning med spritavtvättning eller kyldräkt. Sedering med bensodiazepiner. Kvarstår hypertermi trots ovan angivna åtgärder bör patienten muskelrelaxeras med icke depolariserande preparat och respiratorbehandlas. Dantrolennatrium kan prövas, dosering 1-2 mg/kg. RING GIC.

Vid uttalade serotonerga symtom kan cyproheptadin 8 mg po prövas, RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

Toxiska symtom uppträder hos vuxna vid ca 100-150 mg. Risk för allvarliga symtom vid doser över ca 250 mg.

MAO-hämmare interagerar kraftigt med en rad läkemedel som har adrenerg och serotonerg verkan (t ex efedrin, litium, metyldopa, TCA, SSRI, amfetamin, kokain).

Även interaktion med födoämnen och vissa drycker förekommer. Oselektiva MAO-hämmmare interagerar med tyramin, ett ämne som finns i höga koncentrationer i bl a lagrad ost, kycklinglever, jäst, choklad, drycker som rött vin och öl. Kombination av dessa födoämnen och oselektiva MAO-hämmare kan utlösa förgiftningssymtom.

Vid doser över 30 mg/dygn av den selektiva MAO-B hämmaren selegilin (t ex Eldepryl) hämmas även MAO-A varvid detta preparat bör betraktas som en icke selektiv MAO-hämmare.

Förekomst / preparat

Tabletter. Finns numera bara som licenspreparat förutom de selektiva hämmarna moklobemid och selegilin.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.