Träffyta för direktlänk till innehåll

Metadon

Sammanfattning

Förgiftningsbild som vid opiatförgiftning med medvetandesänkning, andningsdepression och mios. Metadon utmärker sig genom sin långa halveringstid och den ökade risken för kardiella symtom. Antidot finns, naloxon.

Symtom / fynd

Symtom som vid morfinförgiftning med CNS- och andningsdepression samt uttalad mios (mios kan dock saknas hos barn).

Vid en överdos kan mycket allvarliga symtom utvecklas inom 30 minuter till 6 timmar.

CNS-påverkan med eufori och desorientering vid lindrig-måttlig förgiftning. Medvetandesänkning, koma, areflexi vid svår förgiftning..

Den andningsdeprimerande effekten och miosen har längre duration (24-48 tim) för metadon än för morfin. Risk för apné även hos ytligt medvetandesänkt patient. Icke-kardiellt lungödem kan förekomma (inom första dygnet efter överdosering).

Metadonförgiftning medför en särskild risk för QT-förlängning och Torsade de pointes. Bradykardi och lågt blodtryck kan också förekomma. 

Rabdomyolys vid allvarlig förgiftning.

Provtagning / undersökningar

Elektrolyt- och syra-basstatus, CK, kreatinin.

Upprepade diagnostiska EKG.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och kol, alternativt enbart kol, om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor.

Övervakning av medvetandegrad, andning och cirkulation inklusive arytmiövervakning under minst 24 timmar vid symtom eller förmodad allvarlig förgiftning.

Patient som inte haft några symtom kan skrivas ut om andning och cirkulation forfarande är ua 12 tim efter överdoseringen. 

Om naloxon givits bör patienten vara symtomfri i 6 timmar efter given dos innan övervakningen avslutas. Missbrukare med toleransutveckling som fått naloxon kan skrivas ut redan efter 3 timmar om symtom ej återkommit.

Naloxon reverserar opioida effekter men kan ej alltid ersätta respirator vid allvarlig förgiftning. Missbrukare kan få akut abstinens framför allt om höga doser naloxon ges snabbt. Starta helst med en låg dos och titrera fram erforderlig dos.

Dosering naloxon (Narcanti) till vuxna: Vid uttalad andningsdepression ges 0,4 mg iv i upprepade doser tills effekt fås. Vid måttlig andningspåverkan ges 0,04-0,4 mg iv. Till barn 0,01 mg/kg iv. Vid behov av kontinuerlig infusion: om den dos som krävdes för att häva den initiala andningsdepressionen är känd, ge 2/3 av denna dos/timme. I annat fall starta med 0,01 mg/kg/tim. Se Användning av Naloxon vid opioidförgiftning. 

Patienter med QTc överstigande 450 ms bör arytmiövervakas och behandlas enligt riktlinjerna i Handläggning vid förlängd QT-tid. Arymiövervakningen får inte avbrytas förrän QT-intervallet normaliserats. RING GIC.

Vätsketillförsel iv vid lågt blodtryck. Om otillräcklig effekt kan dobutamin (5-20 mikrog/kg/min) och/eller noradrenalin (0,05-0,5 mikrog/g/min) vara indicerat.

Vid kramper ges diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov.

Vid lungödem behandling med syrgas, CPAP, ev respiratorbehandling med PEEP.

Toxicitet / koncentrationer

40 mg till vuxen utan toleransutveckling kan ge koma och andningsdepression.

Ringa korrelation mellan plasmakoncentration och kliniska symtom.

Förekomst / preparat

Metadon, tabletter, injektionsvätska.

Lösning (extempore). Färdigberedd lösning i engångsdos.