Träffyta för direktlänk till innehåll

Vortioxetin

Sammanfattning

Antidepressiv substans med långsam absorption. Symtom kan debutera efter mer än 7 timmar. Modulerar och stimulerar främst serotonerg transmission. Begränsad erfarenhet av överdosering.

Symtom / fynd

Vanliga biverkningar är illamående, kräkningar, diarré, huvudvärk, yrsel, somnolens och klåda. Serotonerga symtom som hypertermi, hyperreflexi och muskelrigiditet kan förekomma. Eventuellt risk för kramper.

Provtagning / undersökningar

Diagnostiskt EKG.

Vid kramper eller uttalade serotonerga symtom kontrolleras CK och myoglobin.

Övervakning / behandling

Övervaka medvetandegrad, temperatur och cirkulation. Om inga påtagliga symtom uppkommit inom 12 timmar kan övervakningen avslutas.

Vid kramper ges diazepam 5-10-20 mg iv till vuxen (barn 0,1-0,2 (-0,5) mg/kg iv) som kan upprepas vid behov.

Vid tecken på serotonergt syndrom se Serotonergt syndrom.

Toxicitet / koncentrationer

Sannolikt låg toxicitet vid akut överdos.

Förekomst / preparat

Tablett, oral lösning.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.