Träffyta för direktlänk till innehåll

Venlafaxin

Risk för allvarlig, svårbehandlad förgiftning!

Ring vid minsta osäkerhet eller behov av ytterligare information Giftinformationscentralen 010-456 67 19

Sammanfattning

Venlafaxin är ett bicykliskt antidepressivum med serotonin- och noradrenalin-återupptagshämmande effekt (SNRI). Vid överdosering domineras symtombilden av takykardi, varierande grad av medvetandepåverkan och kramper som kan debutera tidigt. Serotonergt syndrom kan framkallas, särskilt vid kombination med annat serotonergt medel. Allvarlig hjärttoxicitet och dödsfall har rapporterats i ett antal fall efter stor överdos. Behandlingen är symtomatisk.

Symtom / fynd

Takykardi, varierande grad av CNS-depression och upprepade kramper ses ofta redan efter måttligt intag, 1,5-2,5 gram. Serotonerga symtom som tremor, oro, mydriasis, feber och trismus förekommer och ibland utvecklas ett fullminant serotonergt syndrom (se särskilt dokument).

Hypoglykemi har rapporterats.

Vid intag av mer än (3)-6-8 g förekommer allvarlig hjärtpåverkan som kan komma sent (12-24 timmar efter intaget). Breda QRS-komplex, förlängd QT-tid, ventrikeltakykardi, kardiogen chock och dödsfall har rapporterats. Både Takotsubos kardiomyopati samt fall med uttalat nedsatt vänsterkammarfunktion trots frånvaro av EKG-förändringar och troponinstegring kan förekomma.

 Vid intag av stora mängder depottabletter (>ca10 g) har besoarbildning i ventrikeln noterats i flera fall.

Provtagning / undersökningar

Vid allvarliga symtom följs CK, elektrolyt- och syrabasstatus.

Diagnostiskt EKG.

Kroppstemperatur.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och kol, alternativt enbart kol, om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor. Vid intag av depotpreparat ges ytterligare en dos kol efter 2-4 timmar.

CT-BÖS bör övervägas efter intag av stor dos (>ca 10 g) av depotpreparation. Gastroskopi alternativt tarmsköljning kan vara indicerad.

Arytmiövervakning minst 12 timmar (minst 24 timmar för depotpreparat) vid intag av >3 g eller om påtaglig cirkulatorisk påverkan förelegat.

Vid kramper ges diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov.

Vid breddökade QRS-komplex och cirkulatorisk påverkan, ge initialt 200 ml Natriumbikarbonat 50 mg/ml iv till vuxna under 10-15 minuter (buffert och natriumjoner kan ha en positiv effekt i dessa fall). RING GIC.

Vid lågt blodtryck ges i första hand vätska iv till adekvat fyllnad. Vid otillräcklig effekt ges dobutamin (5-20 mikrog/kg/min) om pumpsvikt dominerar eller noradrenalin (0,05-0,5 mikrog/kg/min) vid uttalad perifer vasodilatation.

Vid ventrikeltakykardi ges magnesiumsulfat (Addex-Magnesium). Bolus om 10-15 mmol under 2 minuter iv följd av infusion 4-6 mmol/tim under 6-12 timmar (vuxna). Alternativt prövas lidokain (Xylokard). Bolusdos om 1 mg/kg iv följd av infusion 2-4 mg/min under 12 timmar (vuxna). Vid terapiresistens prövas amiodaron (Cordarone).

Vid serotonergt syndrom, se särskilt dokument.

Toxicitet / koncentrationer

Hos vuxna leder intag av mindre än 1,5 g vanligen till lindrig förgiftning och 1,5 - 3 g till måttlig intoxikation med kramper, CNS-depression och lätta EKG-förändringar.

Vid intag av mer än 3 g föreligger risk för allvarlig förgiftning och letal intoxikation finns beskrivet från doser över 7-8 g.

Serumkoncentrationen av venlafaxin saknar betydelse som vägledning för behandlingen.

Förekomst / preparat

Tabletter och depotpreparat.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.