Träffyta för direktlänk till innehåll

Tramadol

Sammanfattning

Tramadol utövar en relativt svag agonistisk effekt på opioidreceptorer samt hämmar det neuronala återupptaget av noradrenalin och serotonin. Överdos kan ge CNS-påverkan, mios, gastrointestinala symtom och generella kramper. Andningsdepression kan sällsynt förekomma, särskilt vid samtidig etanolpåverkan och hos barn. Serotonergt syndrom kan utlösas, se separat dokument.
Behandlingen är symtomatisk. Antidot mot opiateffekten finns (naloxon).

Symtom / fynd

Illamående och kräkningar är vanligt. Obstipation kan också förekomma liksom muntorrhet och urinretention.

Mios är typiskt. I lindriga fall agitation eller somnolens. Vid större doser tilltagande medvetandesänkning och kramper som oftast debuterar inom 1-6 timmar.

Andningsdepression är inte vanligt men kan ses, speciellt hos barn eller etanolpåverkade personer.

Takykardi är relativt vanligt. Högt blodtryck kan också förekomma. Vid stora doser lågt blodtryck och vid massiva doser kan cirkulationssvikt och lungödem uppkomma .

Hypoglykemi kan förekomma.

Hyponatremi (SIADH) kan förekomma.

Provtagning / undersökningar

Vid allvarliga symtom syrabasstatus med elektrolyter, b-glukos och diagnostiskt EKG.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och kol, alternativt enbart kol, om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor. Vid intag av depottabletter är ventrikelsköljning inte tillämpbar beroende på tablettstorleken, däremot ges ny dos kol efter 2-4 timmar.

Övervakning av medvetandegrad, cirkulation och andning. Om patienten varit symtomfri i 8 timmar kan den somatiska övervakningen avslutas.

Som antidot mot opioida effekter ges naloxon långsamt iv. Missbrukare kan få akut abstinens framför allt om höga doser naloxon ges snabbt. Starta helst med en låg dos och titrera fram erforderlig dos.

Dosering naloxon, vuxna. Vid uttalad andningsdepression ges naloxon 0,4 mg iv i upprepade doser tills effekt fås. Vid måttlig andningspåverkan ges naloxon 0,04-0,4 mg iv. Vid behov av kontinuerlig infusion starta med 10 mikrog/kg/tim och justera dosen efter svaret. Till barn (under 20 kg) ges initialt 0,01 mg/kg iv.

Om naloxon givits bör patienten vara symtomfri i 6 timmar efter given dos innan övervakningen avslutas. Missbrukare med toleransutveckling som fått naloxon kan skrivas ut redan efter 3 timmar om symtom inte återkommit.

Vid lågt blodtryck ges vätska iv. Om otillräcklig effekt kan dobutamin (5-20 mikrog/kg/min) och/eller noradrenalin (0,05-0,5 mikrog/kg/min) vara indicerat.

Vid kramper ges diazepam iv 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov.

Toxicitet / koncentrationer

Vuxna: <600 mg har givit lindrig förgiftning. >1 g kan ge kramper. I enstaka fall har detta symtom förekommit vid lägre doser. Mer än 2 g innebär risk för allvarlig förgiftning.

Barn: 100 mg till 5 veckors barn resp 6 månaders barn gav allvarlig förgiftning med kramper och andningsdepression.

Förekomst / preparat

Tabletter, brustabletter, depottabletter, kapslar, orala droppar, injektionsvätska.