Träffyta för direktlänk till innehåll

Superwarfariner

Sammanfattning

Bekämpningsmedel med vitamin-K antagonistisk verkan som kan ge mycket långvarig koagulationsrubbning. Förgiftningsförloppet kan påverkas med Vitamin-K tillförsel eller koagulationsfaktorer.

Symtom / fynd

Koagulationspåverkan i form av stigande PK-värde.

Förtäring av stor dos superwarfariner innebär risk för blödning (med en latens på >24 timmar efter intaget) under lång tid (upp till 6-8 veckor).

Provtagning / undersökningar

PK värdet följs initialt 2 gånger per dygn. I svåra fall blodstatus, fullständigt koagulationsstatus och hematuriprov.

Övervakning / behandling

Kol / ventrikelsköljning om befogat med hänsyn till dos och tidsförlopp.

Profylaktisk tillförsel av K-vitamin (Konakion) rekommenderas inte eftersom man då riskerar att få en "maskerad påverkan" vilket föranleder att koagulationsstatus måste följas 7-10 dagar.

Kontroll av PK dagligen (initialt 2 gånger/dygn), eventuellt polikliniskt. Om PK stiger signifikant inom ett dygn indikerar det att allvarlig påverkan kan förväntas, men om PK är opåverkat 48 timmar efter intaget kan förgiftning uteslutas (under förutsättning att antidot inte tillförts).

Effekt av eventuell K-vitamintillförsel inträder efter 6 timmar och är maximal efter 24 timmar. Dosering efter PK-värdet. K-vitamin kan i svåra fall behöva tillföras under lång tid (veckor-månader).

Avvakta PK svar. Om PK är normalt avvaktas till nästa kontroll etc.

I lindriga förgiftningsfall där PK stiger måttligt men ingen blödning uppstått, ges K-vitamin peroralt. Vuxna 10-20 mg x 2. Barn 5-10 mg x 2.

I allvarliga fall där PK stiger kraftigt eller blödning uppstått, ges K-vitamin intravenöst. Vuxna 10-20 mg x 2-4. Barn 5-10 mg x 2. Dessutom ges samtidigt koagulationsfaktorer, se nedan.

Vid blödning ges alltid plasma och/eller faktorkoncentraten Ocplex / Prothromplex T / Beriplex. Faktorkoncentrat föredras i de fall snabbt anslag är viktigt och vätsketillförseln bör minimeras. Man eftersträvar ett PK <1,5. Plasma i dosen 10 ml/kg kroppsvikt sänker PK till ungefär halva värdet. 10 E faktorkoncentrat motsvarar 10-15 ml plasma. RING GIC.
Vidare diskussion kan föras med koagulationsjourerna i Göteborg (Sahlgrenska Universitetssjukhuset), Malmö (Universitetssjukhuset MAS) eller Stockholm (Karolinska Universitetssjukhuset Solna) som nås via sjukhusväxlarna.

Toxicitet / koncentrationer

För flertalet preparat är förgiftningsrisken liten då beredningsformen har låg koncentration (ofta 0,005%) och intag av stor kvantitet behövs för att skador ska uppkomma.

Waranbehandlade patienter kräver speciella hänsynstaganden, [se dokument warfarin, RING GIC.

Förekomst / preparat

Råttgift.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.