Träffyta för direktlänk till innehåll

Warfarin

Risk för allvarlig, svårbehandlad förgiftning!

Ring vid minsta osäkerhet eller behov av ytterligare information Giftinformationscentralen 010-456 67 19

Sammanfattning

Risken efter en överdos utgörs av blödning av varierande svårighetsgrad och sannolikheten för blödning ökar med stigande PK-värde. Påverkan av PK  kan ej förväntas förrän tidigast 12 timmar efter intaget. Behandlingen inriktas på att förhindra, upptäcka och stoppa blödning. Antidotbehandling med K-vitamin (Konakion) och/eller koagulationsfaktorer (koagulationsfaktorkoncentrat eller plasma) kan bli aktuell under ledning av uppmätta PK-värden.

Symtom / fynd

Koagulationspåverkan i form av stigande PK-värde, eventuellt ledande till blödning med varierande lokalisation och svårighetsgrad och i förekommande fall vanligen med en latens på >24 timmar efter överdosen.

Exempelvis näsblödning, slemhinneblödning, hematuri, hematom, GI-blödning eller intrakraniell blödning.

Provtagning / undersökningar

Hos patient som står på warfarin eller utgör riskpatient (se nedan) kontrolleras PK vid ankomsten. I övriga fall tas första provet 12 timmar efter överdosen.

PK följs minst var 12:e timme. Dock kan förgiftning uteslutas om PK är helt opåverkat 24 timmar efter överdosen, under förutsättning att antidot ej givits. Om K-vitamin givits, måste PK kontrolleras och befinnas vara normalt dag 2 och dag 4 efter senast administrerade antidotdos, innan förgiftningsrisken säkert kan avfärdas.

I allvarliga eller komplicerade fall tas även leverprover och komplett koagulationsstatus samt Hb och urinstaus.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och kol, alternativt enbart kol, om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor.

PATIENT SOM INTE STÅR PÅ WARFARINTERAPI

Avvakta PK svar. Ge ej K-vitamin eller koagulationsfaktorer profylaktiskt.

Om PK är normalt avvaktas till nästa kontroll etc.

I lindriga förgiftningsfall där PK stigit till en nivå >2 efter mer än 1 dygn men ingen blödning uppstått, ges K-vitamin (Konakion) peroralt. Vuxna 10-20 mg x 2. Barn 10 mg x 2. Ett alternativ till den relativt stora Konakiontabletten är att injektionsvätska Konakion droppas direkt i munnen eller blandas ut i vätska och ges peroralt (samma dosering).

Effekten av K-vitamin börjar verka efter 6 timmar och når sitt maximum efter 24 timmar.

I allvarliga fall där PK stiger inom ett dygn till en nivå >2 eller blödning uppstått, ges K-vitamin intravenöst. Vuxna 10-20 mg x 2-4. Barn 10 mg x 2. Dessutom är det ofta lämpligt att samtidigt tillföra koagulationsfaktorer, se nedan. RING GIC.

PATIENT SOM STÅR PÅ WARFARINTERAPI SOM MÅSTE VIDMAKTHÅLLAS

Avvakta PK svar. Ge ej K-vitamin eller koagulationsfaktorer profylaktiskt.

Om PK ligger terapeutiskt avvaktas till nästa kontroll etc.

Om PK >4 men ingen blödning uppstått, ges mindre dos K-vitamin, 2-10 mg iv beroende på överdoseringens svårighetsgrad. i allvarliga fall bör PK omkontrolleras efter 2-4 timmar. K-vitamindosen upprepas vid behov dag 2. Täta kontroller för återinställning av warfarinbehandlingen.

Om blödning uppstått eller kraftigt förhöjd blödningsrisk föreligger, ges K-vitamin 10 mg iv. Dessutom ges samtidigt koagulationsfaktorer, se nedan. K-vitamindosen upprepas vid behov dag 2. RING GIC. Vidare diskussion bör i komplicerade fall föras med koagulationsjour (KS, Solna, Sahlgrenska sjukhuset respektive MAS).

KOAGULATIONSFAKTORER (PLASMA ELLER KOAGULATIONSFAKTORKONCENTRAT)

Indikationer. Blödning. Även om blödning inte tillstött kan, vid kraftigt förhöjd blödningsrisk, tillförsel av koagulationsfaktorer vara motiverat i väntan på effekt av K-vitaminbehandlingen.

Normalt ges alltid koagulationsfaktorkoncentrat (Ocplex eller Confidex), men vid mindre allvarlig blödning eller om koagulationsfaktorkoncentrat inte finns tillgängligt kan plasma ges (innehållet av koagulationsfaktorer varierar dock i hög grad). Dosering av plasma: 20-30 ml/kg kroppsvikt.

Koagulationsfaktorkoncentrat (Ocplex eller Confidex) bör alltid ges då tidsfaktorn är avgörande (t ex cerebral blödning) eller vätsketillförseln behöver begränsas. Dosering. 15-25 E/kg, dock max 1500 E (10 E/kg sänker PK till ca halva värdet).

Vid blödning bör man eftersträva att snabbt sänka PK till nivå <1,5.

Halveringstiden för koagulationsfaktorerna är 6-8 timmar varför behandlingen ibland behöver upprepas.

Toxicitet / koncentrationer

Engångsförtäring innebär lägre risk för allvarlig blödning jämfört med upprepat intag eller vid pågående antikoagulantiaterapi.

Riskpatienter är barn <6 mån, patienter med nedsatt leverfunktion, aktuellt trauma eller intrakraniell operation / blödning senaste 6 mån.

Serumkoncentration av warfarin är ej relevant att mäta. Istället bedöms förgiftningsgraden med ledning av protrombinkomplex (PK). Normalvärde <1,3.

Förekomst / preparat

Förekommer som bekämpningsmedel (rodenticid) och som läkemedel (Waran).

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.