Träffyta för direktlänk till innehåll

Sibutramin

Sammanfattning

Antiobesitasmedel som numer är avregistrerat. Sibutramin ingår i ett flertal bantningsmedel som säljs via Internet. Medlet hämmar noradrenalin-, serotonin- och dopaminåterupptaget vilket ger ökad mättnadskänsla och förhöjd termogenes (basalmetabolism sjunker inte trots viktminskning). Vid överdosering ses måttlig CNS-depression, takykardi och risk för kraftig blodtrycksstegring. Symtomatisk behandling.

Serotonergt syndrom kan ev förekomma. Se separat dokument.

Symtom / fynd

Huvudvärk, trötthet, yrsel, koncentrationssvårigheter, oro, tremor, takykardi och blodtrycksstegring. Vid intag av stor dos risk för kraftigt förhöjt blodtryck och kramper. Risk för arytmier kan inte uteslutas.

Symtomen debuterar sannolikt inom 4 tim och avklingar inom 1 dygn.

Vid långvarig användning förekommer hjärtinfarkt och stroke som biverkan.

Provtagning / undersökningar

Diagnostiskt EKG vid intag av stor dos (>500 mg, vuxen) eller kraftig blodtrycksstegring.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och kol, alternativt enbart kol, om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor.

Observation av medvetandegrad och cirkulation. Arytmiövervakning och täta blodtryckskontroller vid intag av stor dos eller kraftig blodtrycksstegring.

Vid behandlingskrävande blodtrycksstegring ges bensodiazepiner (dosering nedan). Vid otillräcklig effekt samt vid uttalad, svår blodtrycksstegring ges nitroglycerin i infusion. Dosering (barn och vuxna): 0,5 - 10 mikrog/kg/min. Börja med lägsta dos och höj vid behov med 0,5 mikrog/kg/min var 5-10 min till avsedd effekt. Vid terapisvikt, RING GIC.

Vid kramper ges diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov.

Toxicitet / koncentrationer

Labvärdet saknar klinisk betydelse.

5-210 mg till 8 barn <2 år gav inga symtom.

400 mg till vuxen gav lindriga förgiftningssymtom.

Förekomst / preparat

Kapsel.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.