Träffyta för direktlänk till innehåll

Senapsgas

Risk för allvarlig, svårbehandlad förgiftning!

Ring vid minsta osäkerhet eller behov av ytterligare information Giftinformationscentralen 010-456 67 19

Sammanfattning

Högtoxiskt kemiskt stridsmedel. Hudexponering ger lokal skada och absorption med risk för systempåverkan. Tidig sanering av exponerad hud är av största vikt.

Sjukvårdspersonal i kontakt med osanerade personer ska bära kemskyddsutrustning.

Symtom / fynd

Svåra och långdragna lokala ögon- och hudskador. Debut efter latens på 3-6 timmar, blåsbildning efter 10-12 timmar.

Gastrointestinala symtom (diarré, kräkningar, buksmärtor) ses både efter förtäring och efter hudexponering, men med några timmars latens i det senare fallet.

Benmärgsdepression (radiomimetisk effekt) efter hudkontakt, förtäring och inhalation. Medför infektionsbenägenhet och blödningsrisk.

Risk för toxiskt lungödem inom ett dygn efter inhalation. Sårbildning i luftvägarna.

Provtagning / undersökningar

Syra-basstatus, elektrolyter. Blodstatus. Benmärgsutstryk.

Övervakning / behandling

Senapsgas absorberas snabbt och behandling måste sättas in omedelbart för att vara effektiv.

Klorkalk + magnesiumoxid med preparatnamnet "Första hjälpen - senapsgas" (Personsaneringsmedel 104) är ett hudsaneringspulver för behandling i akutskedet.

Om personsaneringsmedel inte finns tillgängligt ska sanering med tvål och stora mängder vatten utföras snarast.

Sanering av huden påbörjas snarast och bör ske utomhus. Använd skyddsutrustning.

Pudra rikligt med saneringspulver över exponerade områden (inklusive kläder). Tag av (eller klipp bort) förorenat tyg, ringar, klockor etc, utan att vidröra senapsgasen. Lägg förorenade kläder mm i dubbla plastsäckar.
Skrapa försiktigt bort förtjockad, kletig senapsgas med träspatel, kniv eller liknande. Undvik att därvid gnida in senapsgasen i huden. Lättflytande senapsgas bör försiktigt sugas upp med kompresser. Pudra åter saneringsmedel över kontaminerade hudområden. Massera in saneringsmedlet försiktigt och borsta därefter bort det efter någon minut. Skölj sedan huden med vatten. Om saneringspulver blir kvar, särskilt på fuktig hud, kan uttalad hudirritation uppkomma. Avsluta med noggrann tvättning av hela kroppen med tvål och vatten. För ytterligare detaljer, RING GIC.

Sedvanlig brännskadebehandling. Eventuella blåsor ska inte punkteras.

Rehydrering.

Observera risken för benmärgsdepression med åtföljande blödningsbenägenhet och infektionskänslighet.

Syrgastillförsel efter behov och strikt vila efter inhalationsexponering. Se särskilt dokument, Retande gaser.
Vid ögonstänk spola omgående och ihållande med mjuk vattenstråle minst 15 minuter. Slut därefter ögonlocken och rengör ögonregionen försiktigt med tvål och vatten. Saneringspulver får inte användas i eller omkring ögonen.

Toxicitet / koncentrationer

Prognosen och förloppet är helt beroende på graden av exponering och avgörande är hur snabbt initial behandling kan igångsättas. En progressiv leukopeni på dag 4 eller 5 indikerar en allvarlig påverkan på immunsystemet.

Sår läker vanligen spontant inom 4-6 veckor . I svåra fall kan det ta månader för blåsbildande sår att läka.

Sepsis och lungskador är de vanligaste dödsorsakerna.

Förekomst / preparat

I Sverige främst risk för fiskare som råkat få upp gasbehållare i fiskegarn.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.