Träffyta för direktlänk till innehåll

Risperidon

Sammanfattning

Neuroleptikum som vid överdos kan ge ortostatisk hypotension med åtföljande takykardi. Trötthet och förvirring. Extrapyramidala symtom som vb kan behandlas med biperiden. Vid stor dos finns risk för hypokalemi och arytmier.

Symtom / fynd

Illamående, buksmärtor. Förvirring, agitation eller trötthet.

Extrapyramidala symtom som parkinsonism, akut dystoni etc är vanliga och kan bli långdragna. Hyperreflexi.

Ortostatisk hypotension med reflexutlöst takykardi och palpitationer är vanligt.Vid stor dos risk för EKG-påverkan. Förlängd QT-tid, eventuellt breddökade QRS-komplex, förmaksfladder, ventrikeltakykardi.

Hypokalemi.

Malignt neuroleptikasyndrom har rapporterats. Se detta dokument.

Provtagning / undersökningar

Elektrolytstatus.

Diagnostiskt EKG.

Övervakning / behandling

Kol / ventrikelsköljning om befogat med hänsyn till dos och tidsförlopp. För vuxna förslagsvis kol vid intag av 30-100 mg, sköljning vid >100 mg.

Observation av neurologiska symtom och cirkulation.

Om patienten inte utvecklat några symtom under 4 timmars observation kan övervakningen avbrytas. Vid intag av stora doser och symtom bör kontinuerlig arytmiövervakning ges tills symtomfrihet och normalisering av eventuella elektrolytrubbningar.

Vid blodtryckssänkning är vätska iv oftast tillräckligt. Vid behov kompletteras med noradrenalininfusion 0,05-0,5 µg/kg/min. RING GIC.

För behandling av typiska extrapyramidala symtom ges biperiden (Akineton) 2,5-5 mg (barn 0,04 mg/kg) långsamt iv, vb upprepat efter 30 min. Vid otillräcklig effekt prövas diazepam 5-10 mg iv (barn 0,1-0,2 mg/kg).

Korrigering av elektrolytrubbningar.

Vid uttalad cirkulatorisk påverkan, RING GIC

Toxicitet / koncentrationer

Intag av mindre än 30 mg ger vanligen lindrig förgiftning. 30 - 100 mg måttlig och >100 mg ofta allvarlig förgiftning. God prognos.

Förekomst / preparat

Tabletter, oral lösning, depotpreparat i injektionsform.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.