Träffyta för direktlänk till innehåll

Psilocybinhaltiga svampar

Sammanfattning

Toxinerna i dessa svampar är trypataminderivat, t ex psilocybin, som har potenta hallucinogena egenskaper. Förgiftningsförloppet kan vara dramatiskt med kraftig agitation och bisarra hallucinationer. I vissa arter finns även fenyletylamin som ger sympatomimetiska effekter.

Behandlingen är symtomatisk.

Symtom / fynd

Symtomen sätter in snabbt, inom 20-60 minuter. Typiskt är förändrad tids- och rumsuppfattning, overklighetskänsla, hallucinationer och eufori. Även yrsel, agitation, ångest, huvudvärk, mydriasis, takykardi, flush, feber och illamående kan förekomma. Symtomen når sitt maximum efter ett par timmar och viker efter 4-6 timmar.

Hallucinationerna kan vara bisarra och ångestskapande. Detta är ofta en orsak till att patienten söker hjälp. Förloppet är ibland mer utdraget och flash-backs kan dyka upp efter dagar eller månader. Upprepade flash-backs kan leda till schizofreniliknande tillstånd.

Kramper har inträffat i enstaka fall.

Provtagning / undersökningar

Sällan indicerat.

Övervakning / behandling

Ventrikeltömning och/eller kol är sällan aktuellt eftersom patienten i regel kommer in med redan etablerade symtom.

Symtomfri patient övervakas i minst 4 timmar, vid symtom tills symtomfrihet.

Vila, gärna i dämpad beslysning och tyst rum.

Vid oro, agitation och besvärande hallucinationer ges diazepam 5-10 mg iv (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov. Vid otillräcklig effekt kan ett neuroleptikum, t ex haloperidol, prövas - särskilt om hallucinationer och vanföreställningar dominerar.

Toxicitet / koncentrationer

Eftertraktade effekter anses uppkomma efter förtäring av ca 10-40 g färsk svamp eller ca 1-4 g torkad svamp. Detta motsvarar ungefär 4-10 mg psilocybin. (Torkad svamp innehåller i genomsnitt 0,2-0,4 % aktiv substans, dock har även högre halter uppmätts.)

3-6 mg psilocybin ger lindrig påverkan

6-20 mg psilocybin ger måttlig-allvarlig påverkan

Förekomst / preparat

Toppslätskivlingen växer ofta bland gräs i betesmarker, vid vägkanter etc. Den trivs bäst på välgödslade ställen.

Svampar av denna typ kan finnas tillgängliga via Internet.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.