Träffyta för direktlänk till innehåll

Muskarinhaltiga svampar

Sammanfattning

Vissa trattskivlingar och trådskivlingar innehåller muskarin. Symtomen vid förgiftning beror på överstimulering av kolinerga receptorer i autonoma nervsystemet.

Typiska muskarinsymtom utvecklas, t ex diarré, buksmärtor, ymnig svettning, salivation, mios. Atropin är specifik antidot.

Symtom / fynd

Symtomen kommer i regel inom 30 minuter - 2 timmar.

Symtom är svettningar, illmående, diarré och buksmärtor, ökad salivation, bradykardi och lågt blodtryck, mios, tremor, frossa, rinit, ökat tårflöde, ökad bronkialsekretion och CNS-depression. Bronkospasm kan förekomma i enstaka fall. Patienten erfar ofta uttalad sjukdomskänsla och är gråblek.

Provtagning / undersökningar

Blod-, elektrolyt- och ev syrabasstatus.

Diagnostiskt EKG vb.

Övervakning / behandling

Ventrikeltömning är sällan indicerad vid etablerad symtombild. Kol kan ges om befogat med hänsyn till tidsfaktorn.

Atropin, som effektivt motverkar de kolinerga symtomen, ges i dos om 1-2 mg iv (barn 0,02-0,05 mg/kg) initialt och vb upprepat till fullgod effekt.

Rehydrering efter behov.

Toxicitet / koncentrationer

Inga data.

Förekomst / preparat

Dessa svampar kan växa i både gräs- och skogsmark i hela landet. Växer ofta i grupper och ibland i cirklar ("häxringar").

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.