Träffyta för direktlänk till innehåll

Muskarinhaltiga svampar

Sammanfattning

Vissa trattskivlingar och trådskivlingar innehåller muskarin. Symtomen vid förgiftning beror på överstimulering av kolinerga receptorer i autonoma nervsystemet.

Typiska muskarinsymtom utvecklas, t ex diarré, buksmärtor, ymnig svettning, salivation, mios. Atropin är specifik antidot.

Symtom / fynd

Symtomen kommer i regel inom 30 minuter - 2 timmar.

Symtom är svettningar, illmående, diarré och buksmärtor, ökad salivation, bradykardi och lågt blodtryck, mios, tremor, frossa, rinit, ökat tårflöde, ökad bronkialsekretion och CNS-depression. Bronkospasm kan förekomma i enstaka fall. Patienten erfar ofta uttalad sjukdomskänsla och är gråblek.

Provtagning / undersökningar

Blod-, elektrolyt- och ev syrabasstatus.

Diagnostiskt EKG vb.

Övervakning / behandling

Ventrikeltömning är sällan indicerad vid etablerad symtombild. Kol kan ges om befogat med hänsyn till tidsfaktorn.

Atropin, som effektivt motverkar de kolinerga symtomen, ges i dos om 1-2 mg iv (barn 0,02-0,05 mg/kg) initialt och vb upprepat till fullgod effekt.

Rehydrering efter behov.

Toxicitet / koncentrationer

Inga data.

Förekomst / preparat

Dessa svampar kan växa i både gräs- och skogsmark i hela landet. Växer ofta i grupper och ibland i cirklar ("häxringar").