Träffyta för direktlänk till innehåll

Moklobemid

Sammanfattning

Antidepressivum med selektiva MAO-hämmande egenskaper. Oftast lindrig-måttlig förgiftningsbild. Risk för serotonergt syndrom vid hög dos eller, betydligt vanligare, i kombination med andra serotoninaktiva preparat.

Symtom / fynd

Illamående och kräkningar. Förvirring, oro, aggressivitet, agitation, hallucinos, dysartri, yrsel, slöhet. Kramper förekommer sällsynt.

Serotonergt syndrom kan uppkomma vid stor dos men ses vanligen först när preparatet kombinerats med andra serotoninaktiva medel, se särskilt dokument.

Takykardi, måttlig blodtrycksstegring. Förlängd QTc-tid kan förekomma.

Temperaturstegring och muskulära symtom kan vara begynnande tecken på serotonergt syndrom alternativt utgöra isolerade tecken på serotonerg överaktivitet.

Provtagning / undersökningar

Vid allvarliga symtom tas syrabasstatus och elektrolyter.

Kroppstemperatur.

Övervakning / behandling

Kol. Ventrikelsköljning sällan indicerad när enbart moklobemid har överdoserats.

Övervakning av medvetandegrad och upprepad kontroll av kroppstemperaturen.

Diagnostiskt EKG, och arytmiövervakning om QTc-tiden överskrider 500 ms.

I den mån behandlingskrävande symtom uppkommer följ anvisningarna gällande serotonergt syndrom. RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

I regel måttlig toxicitet vid överdos av enbart moklobemid. Flera dödsfall rapporterade vid blandintoxikation med SSRI-preparat.

Intag av upp till 2 g ger hos vuxna i regel enbart gastrointestinala symtom. 3-4g ger vanligen lätt blodtrycksstegring och måttlig CNS-depression.

Förekomst / preparat

Tabletter.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.