Träffyta för direktlänk till innehåll

Mirtazapin

Sammanfattning

Antidepressivum som ökar den noradrenerga och serotonerga transmissionen i CNS. Överdosering ger i regel lindrig - måttlig CNS-depression och beskedlig cirkulationspåverkan. Behandlingen är symtomatisk.

Symtom / fynd

Vanligast är lindrig - måttlig CNS-depression, men även oro, förvirring, tremor och hallucinationer förekommer. Låg risk för kramper.

Takykardi är relativt vanligt. Visst blodtrycksfall kan förekomma, men i allmänhet är patienterna cirkulatoriskt opåverkade.

Illamående och kräkningar.

Serotonergt syndrom kan utvecklas vid överdosering.

Hypokalemi har observerats efter intag av höga doser.

Provtagning / undersökningar

Syrabas- och elektrolystatus om motiverat med hänsyn till patientens tillstånd.

Diagnostiskt EKG.

Övervakning / behandling

Ventrikeltömning och kol, alternativt enbart kol, om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor.

Övervakning av medvetandegrad och cirkulation.

Arytmiövervakning om stora doser tagits.

Om tecken till serotonergt syndrom uppkommer, se detta dokument.

Toxicitet / koncentrationer

Jämfört med andra antidepressiva är akuta toxiciteten relativt låg.
300 mg till vuxna har ej givit symtom, 360-2400 mg till vuxna gav lindrig-måttlig förgiftning. Vuxen med epilepsi utvecklade allvarlig förgiftning efter intag av 12,9 g.

Förekomst / preparat

Tabletter (även munsönderfallande) och oral lösning.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.