Träffyta för direktlänk till innehåll

Användning av metyltionin (metylenblått) vid toxisk vasodilatation

Vasodilatation kan leda till sänkt blodtryck och i uttalade fall till sk distributiv chock med otillräcklig syrgasleverans till kroppens vitala organ. Detta tillstånd kan ses vid sepsis eller anafylaxi och förekommer vid vissa förgiftningar. Tillståndet behandlas i första hand med adrenergika som vid behov kompletteras med vasopressin. Dessa läkemedel doseras i enlighet med lokala rutiner på respektive intensivvårdsavdelning.

Kvävemonxid (NO) är ett parakrint signalämne som, genom att aktivera lösligt guanylylcyklas (sGC), ger upphov till relaxation av glatt muskulatur i kärlväggen med vasodilation som följd. Aktivering av detta system (NO-sGC) spelar en viktig roll vid distributiv chock av olika genes.

Metyltionin (metylenblått), vars reducerande egenskaper gör det verksamt som antidot vid methemoglobinemi, hämmar NO-sGC systemet och har ökat den systemvaskulära resistensen (SVR) i flera fall med septisk, anafylaktisk och toxisk vasodilation där konventionell behandling varit otillräcklig. Exempel på förgiftningsrelaterad distributiv chock där behandling med metyltionin haft en tillsynes gynnsam inverkan är quetiapinöverdos (alfa-blockad), amlodipinöverdos (kalciumkanalblockad i kärlbädden) och vasoplegi vid metforminrelaterad laktacidos.

Behandling med metyltionin bör bara ske då diagnosen distributiv chock är säkerställd eftersom en ökning av SVR vid samtidig hjärtpåverkan eller hypovolemi kan leda till försämrad vävnadsperfusion med potentiellt katastrofala följder. Metyltionin bör bara användas då traditionell behandling med adrenergika och vasopressin varit otillräcklig.

Behandling

Metyltionin (metylenblått) 10 mg/ml eller 5 mg/ml:

Laddningsdos: 1-2 mg/kg ges som långsam intravenös infusion på 15-20 minuter.

Underhållsdos: 0,5 mg/kg/h

Observera

Den totala dygnsdosen bör ej överstiga 15 mg/kg. Metyltionin kan ges via perifer infart, men extravasering medför viss risk för vävnadsskada. Snabb injektion kan ge dyspné och EKG-påverkan och bör undvikas. Behandling bör ej ges till patienter med känd pulmonell hypertension eller ARDS. Metyltionin hämmar MAO-A och risken för serotonergt syndrom bör tas i beaktande vid samtidig exponering för andra serotoninaktiva läkemedel.