Träffyta för direktlänk till innehåll

Levomepromazin

Sammanfattning

Neuroleptika, fentiazinderivat, med sederande och antikolinerg effekt.

CNS-depression som i regel debuterar 1-2 timmar efter peroralt intag dominerar symtombilden. Cirkulatorisk påverkan förekommer med förlängd överledningstid, supraventrikulära takyarytmier samt lågt blodtryck pga kärldilatation. Extrapyramidala symtom med ibland sen debut. Kramper kan förekomma. Den antikolinerga effekten kan ge tarmatoni samt i uppvakningsskedet desorientering och hallucinos. Behandlingen är huvudsakligen symtomatisk.

Malignt neuroleptiskt syndrom är ett sällsynt men potentiellt livshotande tillstånd som kan utvecklas vid neuroleptikamedicinering/överdosering. Se separat dokument.

Symtom / fynd

CNS-depression från somnolens till djup medvetslöshet. Mydriasis. Generella kramper förekommer (framför allt hos predisponerade personer) och kan vara svåra att skilja från akuta, dystoniska reaktioner. Extrapyramidala symtom kan debutera sent. I uppvakningsskedet ses ibland centrala antikolinerga symtom som desorientering och hallucinos.

Andningsdepression associerad till graden av CNS-depression.

Sinustakykardi är vanligt. Breddökade QRS-komplex och förlängd QT-tid kan förekomma vid intag av >1 g, men allvarliga arytmier är sällsynta. Lågt blodtryck pga perifer kärldilatation.

Provtagning / undersökningar

Vid medvetslöshet, kramper eller hjärtpåverkan kontrolleras elektrolyt- och syra-basstatus. Temperatur.

Diagnostiskt EKG vid intagen dos >1 g.

Övervakning / behandling

Kol om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor. Ventrikelsköljning kan vara motiverat vid stora doser.

Vid EKG-påverkan (arytmier, breddökade QRS-komplex) eller intag >1 g, arytmiövervakning..

Vid breddökade QRS-komplex och cirkulatorisk påverkan är tillförsel av extra natrium och höjning av blodets pH gynnsamt. Ge därför vid sådana symtom initialt 200 ml Natriumbikarbonat 50 mg/ml iv (vuxna) under 10 minuter och RING GIC.

Vid lågt blodtryck trots vätsketillförsel kan infusion noradrenalin 0,05-0,5 mikrogram/kg/min vara indicerad.

Vid kramper ges diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov.

För behandling av typiska extrapyramidala symtom ges biperiden (Akineton) 2,5-5 mg (barn 0,04 mg/kg) långsamt iv. Kan vb upprepas efter 30 minuter. Vid otillräcklig effekt prövas diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg).

Vid tecken på malignt neuroleptiskt syndrom, RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

Serumkoncentration av levomepromazin saknar betydelse som vägledning för behandlingen.

<100 mg till barn kan ge lindrig förgiftning, 100-250 mg kan ge måttlig och >250 mg kan ge allvarlig förgiftning.

< 500 mg till vuxen kan kan ge lindrig till måttlig förgiftning, > 500 mg kan ge allvarlig förgiftning.

Förekomst / preparat

Nozinan tabl, inj vätska, mixtur.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.