Träffyta för direktlänk till innehåll

Karbamazepin

Sammanfattning

Antiepileptika. Huvudrisker vid överdosering är neurologiska och kardiella symtom pga karbamazepinets membranstabiliserande effekt. Dess antikolinerga verkan leder ofta till nedsatt tarmperistaltik, vilket kan försvåra viktig och effektiv behandling med upprepad koltillförsel. Akut och upprepad bestämning av serumkoncentrationen är väsentlig. Serumnivåer >170 mikromol/l är associerade med livshotande symtom och hemodialys kan då vara indicerat.

Symtom / fynd

Vanliga toxiska symtom är ataxi, yrsel, illamående, nystagmus, dubbelseende, urinretention, sinustakykardi och sänkt vakenhet. Vid massiv överdos förekommer tarmatoni, långvarig medvetslöshet, epileptiska kramper, andningsinsufficiens och hjärtsvikt med breddökade QRS-komplex och arytmier.

Symtomen kan utvecklas gradvis och långsamt. Långvariga och ibland tvåfasiga förlopp (flera dygn) kan förklaras av medlets antikolinerga effekt, entero-hepatiska recirkulation, långa halveringstid, aktiva första metabolit och vanliga förekomst i depotpreparationer.

Provtagning / undersökningar

S-karbamazepin, begär akutsvar! Följ serumkoncentrationen var fjärde timme så länge den är toxisk.

I svåra fall följs diagnostiskt EKG, syrabas-, elektrolytstatus och leverprover.

Upprepad auskultation av tarmljud.

Övervakning / behandling

Kol. Ventrikelsköljning om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor.

Ventrikelsköljning är dock inte tillämpbar efter intag av depåberedningar beroende på tablettstorleken.

Upprepad tillförsel av kol, 25 g var 4:e tim alternativt 12,5 g varannan tim (barn 5-10 g var 4:e tim) under 1 dygn eller tills förgiftningsbilden vänt. Vid nedsatt tarmmotilitet ges metoklopramid (Primperan) iv, 10-20 mg (barn 0,15-0,3 mg/kg). Denna dos kan vb upprepas 3-4 ggr per dygn.

Arytmiövervakning. Intensivvård om uttalad medvetandepåverkan.

Vid kräkningar, ge t ex ondansetron (Zofran) 8 mg (barn 0,15-0,2 mg/kg) iv. Dosen kan vb upprepas 2-4 ggr.

Vid urinretention, sätt KAD.

Vid cirkulationspåverkan och breddökade QRS-komplex, ge initialt 200 ml Natriumbikarbonat 50 mg/ml iv på 10 min (en höjning av blod-pH och tillförsel av natriumjoner har ofta positiv effekt i dessa fall) och RING GIC. Se Behandling av breddökade QRS.

Vid lågt blodtryck, ge vätska iv. Om otillräcklig effekt kan dobutamin (5-20 mikrog/kg/min) och/eller noradrenalin (0,05-0,5 mikrog/kg/min) vara indicerat. RING GIC.

Vid tarmparalys, S-karbamazepin >170 mikromol/l samt terapiresistenta allvarliga symtom kan akut hemodialys vara indicerad. RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

Doser <10 g har medfört lindrig-måttlig förgiftning. 10-20 g har lett till allvarliga symtom och >30 g har i vissa fall varit letalt.

Terapeutisk serumnivå = 20-40 mikromol/l. S-karbamazepin >100 indikerar allvarlig förgiftning och en serumnivå >170 medför hög risk för livshotande symtom.

Förekomst / preparat

Depotpreparat är vanliga. Tabletter, oral suspension och suppositorier förekommer också.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.