Träffyta för direktlänk till innehåll

Järn

Risk för allvarlig, svårbehandlad förgiftning!

Ring vid minsta osäkerhet eller behov av ytterligare information Giftinformationscentralen 010-456 67 19

Sammanfattning

Fritt järn är toxiskt för många cellsystem. Vid överdosering skadas slemhinnan i GI-kanalen och tarmmukosans förmåga att reglera järnupptaget försätts ur spel. När blodets totala järnbindande förmåga överskrids, ansamlas fritt järn i blodet och passerar sedan in i cellerna. En uttalad allmänpåverkan kan debutera snabbt i de allvarliga fallen.

Buksmärtor, kräkningar och diarré dominerar symtombilden i tidigt skede. Risk för stora vätskeförluster, chock och metabolisk acidos med svår allmänpåverkan vid stort intag. Leverpåverkan 1-2 dygn efter överdosen indikerar mycket allvarlig prognos. Serumjärn ger vägledning för behandlingen, men kan i sent skede vara normalt. Förekomst av metabolisk acidos indikerar då kvarstående toxisk effekt. Antidot finns, deferoxamin.

Symtom / fynd

1/2-2 timmar efter förtäring debuterar buksmärtor, grå eller svartfärgade kräkningar och diarré som kan bli blodtillblandad. I lindriga fall tillkommer inga ytterligare symtom.

Vid allvarlig förgiftning tillkommer några timmar senare dehydrering, hyperglykemi, metabolisk acidos och medvetandepåverkan. Ibland följer sedan en symtomfattig fas under några timmar - något dygn. Därefter återkommer allmänpåverkan med cirkulatorisk chock, kramper, hypoglykemi och koagulationspåverkan. Leversvikt tillstöter efter ett par dygn i de svåraste fallen och indikerar då en mycket allvarlig prognos. Sekundär njurpåverkan är vanligt förekommande. Risk för tarmperforation och sepsis.

Provtagning / undersökningar

Serumjärn initialt och sedan varannan timme tills det är <60 mikromol/l och i tydligt sjunkande. Begär akutsvar! Prov tagna 4-6 timmar efter intaget ger mest relevant information.

Syra-basstatus, elektrolyter, Hb, kreatinin och blodsocker kontrolleras. I svåra fall även leverstatus och koagulationsstatus.

Buköversikt (begär akut) kan ofta påvisa tabletter/konglomerat i mag-tarmkanalen, se nedan Övervakning/behandling.

Övervakning / behandling

Järn binds inte till kol. Ventrikeltömning och/eller tarmsköljning kan vara indicerat även efter många timmar om >60 mg Fe/kg intagits. RING GIC. Ventrikelsköljning är inte tillämpbar efter intag av depåberedningar beroende på tablettstorleken. Kräkningsprovokation hos små barn kan bli aktuellt. Tag S-järn (begär akutsvar), som sedan följs varannan timme.

Vid stort intag (>60 mg Fe/kg) samt symtom mer än enstaka kräkning eller vid metabolisk acidos. Tag S-Fe och påbörja omedelbart antidotbehandling och symtomatisk behandling. Invänta ej svar på serumjärn. Överväg akut buköversikt. Om stor mängd tabletter ses kan det motivera kompletterande ventrikelsköljning alternativt tarmsköljning, RING GIC. Se Tarmsköljning.

Ligger S-Fe <90 mikromol/l och patienten är väsentligen symtomfri och inte har metabolisk acidos, observeras patienten tills minst 6-8 timmar förflutit sedan intaget. S-järn kontrolleras varannan timme. Ligger S-Fe >90 mikromol/l påbörjas omedelbart antidotbehandling.

Antidot, deferoxamin (Desferal). 1 g deferoxamin löses i 10 ml sterilt vatten och sätts till 100 ml isoton natriumklorid för infusion (10 mg/ml). Ge 15 mg/kg/tim iv, dvs 1,5 ml/kg/tim tills serumjärn <40 mikromol/l och patienten inte har metabolisk acidos och är väsentligen symtomfri, dock alltid minst 2 timmars behandling. I livshotande fall kan högre dos av deferoxamin behövas, RING GIC.

Intravenös vätsketillförsel påbörjas tidigt. Om hypotension kvarstår trots adekvat volymsubstitution kan infusion dobutamin (5-20 mikrog/kg/min) och/eller noradrenalin (0,05-0,5 mikrog/kg/min) vara indicerat.

Korrigering av metabolisk acidos och elektrolytrubbning. Observation och behandling avseende lever-och njurfunktion, koagulationsrubbning samt eventuell tarmperforation.

Vid kramper ges diazepam iv 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov.

Toxicitet / koncentrationer

Bestämning av serumjärn initialt har prognostiskt värde, men korrelation mellan förgiftningens svårighetsgrad och serumnivå föreligger inte alltid. Serumjärn kan i sent skede, när järn redan distribuerats, vara normalt. Serumjärn taget 4-6 timmar efter intaget är mest tillförlitligt för bedömning av förgiftningens svårighetsgrad.

S-järn (taget 4-6 tim efter intag) 55-90 µmol/l är associerat med GI-symtom och ev lindrig systemisk toxicitet.
S-järn 90-180 µmol/l innebär risk för allvarlig, systemtoxisk förgiftning.
S-järn >180 µmol/l ger mycket allvarlig förgiftning med stor risk för leversvikt och mortalitet

Doser <30 mg Fe/kg ger ingen-lindrig förgiftning, >60 mg Fe/kg kan ge allvarlig förgiftning.

Förekomst / preparat

Enterokapslar, depotpreparat, oral lösning, injektionsvätska.

En del hälsokostpreparat och multivitaminpeparat, innehåller järn, men i lägre doser.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.