Träffyta för direktlänk till innehåll

Haloperidol

Sammanfattning

Lågdosneuroleptikum med mindre antikolinerga och sederande egenskaper än klorpromazin och övriga fentiazinderivat. Blockerar alfa-adrenerga receptorer.

Vid massiv dos risk för hjärtpåverkan och medvetslöshet samt extrapyramidala symtom som ibland debuterar sent och som kan kvarstå flera dygn. Behandlingen är huvudsakligen symtomatisk.

Malignt neuroleptiskt syndrom är ett sällsynt men potentiellt livshotande tillstånd som kan utvecklas både vid neuroleptikamedicinering och vid överdosering. Se separat dokument.

Symtom / fynd

Extrapyramidala symtom kan komma snabbt efter en peroral överdos, men kan även vara fördröjda ½-1 dygn. Långsam regress, symtom kan kvarstå under flera dagar.

CNS-depression från somnolens till medvetslöshet. Kramper.

I lindriga-måttliga fall yrsel, desorientering, takykardi och lågt blodtryck samt antikolinerga symtom som mydriasis, flush och urinretention. Både hypo- och hypertermi kan förekomma.

Vid allvarlig förgiftning föreligger risk för andningsinsufficiens sekundärt till CNS-depression. I sällsynta fall ses bradykardi, förlängt QT-intervall, ventrikulära arytmier, Torsade de Pointes och även behandlingskrävande paradoxal blodtrycksstegring kan förekomma. Mios vid massiv överdosering (då den alfa-adrenerga blockeringen dominerar).

Hos barn ses framför allt CNS-påverkan av olika grad samt extrapyramidala symtom.

Vid parenteral tillförsel kommer den sederande effekten mycket snabbt, men de extrapyramidala symtomen kan var fördröjda upp till 12 timmar.

Provtagning / undersökningar

Vid medvetslöshet, kramper eller hjärtpåverkan kontrolleras elektrolyt-, njur- och syra-basstatus. Följ kroppstemperatur.

Diagnostiskt EKG vid intag av stor dos.

Övervakning / behandling

Kol om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor. Ventrikelsköljning kan vara motiverat vid stora doser. Ej kräksirap.

Arytmiövervakning vid EKG-påverkan (arytmier, förlängd QT-tid) eller intag av massiv dos.

Vid lågt blodtryck trots vätsketillförsel kan infusion noradrenalin 0,05-0,5 mikrog/kg/min vara indicerad.

Vid kramper ges diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov.

För behandling av typiska extrapyramidala symtom ges biperiden (Akineton) 2,5-5 mg (barn 0,04 mg/kg) långsamt iv. Kan vb upprepas efter 30 minuter. Vid otillräcklig effekt prövas diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg).

Vid tecken på malignt neuroleptiskt syndrom, RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

Koncentrationen av haloperidol saknar betydelse som vägledning för behandlingen.

1 mg/kg anges som toxisk dos för barn.

För vuxna anges 50 mg som toxisk dos, >300 mg kan ge mycket allvarlig förgiftning.

Individuella variationer.

Förekomst / preparat

Tabletter injektionsvätska, mixtur. Finns som depotpreparat i injektionsform.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.