Träffyta för direktlänk till innehåll

Fluorvätesyra

Risk för allvarlig, svårbehandlad förgiftning!

Ring vid minsta osäkerhet eller behov av ytterligare information Giftinformationscentralen 010-456 67 19

Sammanfattning

Fluorvätesyra är starkt frätande och penetrerar huden. Fluoridjonen i syran binds till kalcium och magnesium i vävnaden vilket leder till celldöd åtföljd av smärta. Symtomdebuten kan vid exponering för utspädda lösningar vara fördröjd många timmar. Risk för allvarliga arytmier pga hypokalcemi, hypomagnesemi och toxisk påverkan av fluoridjoner. Skyndsam avspolning och därefter tillförsel av kalcium, i första hand som gel, är av yttersta vikt. Kalcium kan också behöva ges systemiskt (på olycksplatsen per os, senare iv).

Symtom / fynd

Koncentrerade lösningar ger omedelbar frätskada och stark smärta. Utspädda lösningar passerar oskadad hud och ger efter latens först smärta, senare nekroser. Vid exponering för lösningar <50% kan latensen vara upp till 8 timmar och vid lösningar <20% upp till 1 dygn.

Vid exponering för lösningar starkare än 50 % på >1% av kroppsytan finns risk för hypokalcemi. Detta gäller också oavsett lösningens koncentration om >5 % av kroppsytan är exponerad.

Tidiga tecken till hypokalcemi är ökad neuromuskulär retbarhet och EKG-förändringar (QT-förlängning, VES).

Vid allvarlig förgiftning ventrikeltakykardi, ventrikelflimmer. Även hypokalcemisk tetani.

Hypomagnesemi, hyperkalemi, metabolisk acidos.

Vid ögonstänk risk för allvarlig frätskada.

Vid signifikant inhalation risk för toxiskt lungödem efter fritt intervall samt viss risk för hypokalcemi. Om lösning starkare än 60% hög risk för hypokalcemi.

Vid förtäring medför även små mängder risk för hypokalcemi och allvarlig frätskada.

Provtagning / undersökningar

Ca, initialt varannan timme om hypokalcemi befaras. Elektrolytstatus inkl Mg. Vid större frätskada syrabasstatus, lever- och njurstatus, CK, myoglobin.

Diagnostiskt EKG.

Skelettröntgen kan bli aktuell (om skelettnära, kraftig exponering).

Övervakning / behandling

På olycksplatsen spolas med rikliga mängder vatten några minuter. Därefter appliceras kalciumglukonatgel (eller lösning av 20 brustabletter Calcium Sandoz à 1 g i 2 liter vatten) på det exponerade området och masseras in i huden så länge smärta eller irritation föreligger och ytterligare 15 minuter. Ett lager gel kvarlämnas under 1 dygn. Kalcium per os kan behövas, se ovan Symtom/fynd. Ge då initialt 6 g varannan timme.

Vid kvarstående smärta kan olika typer av injicering av kalciumglubionat för att motverka den lokala skadan kan bli aktuella. RING GIC.

Vid risk för hypokalcemi (se ovan Symtom/fynd) ges initialt 5-10 ml kalciumglukonatlösning (injektionsvätska 0,23 mmol/ml)  långsamt iv. Alternativt sättes 20 ml av injektionsvätskan till den första litern vätska som ges iv. Därefter ges kalcium efter provsvar. Ge också magnesium, 10-20 mmol (vuxna och barn) långsamt iv.

Arytmiövervakning. Vid hudexponering för koncentrerade lösningar kan tidig excision av skadad/kontaminerad vävnad bli nödvändig för att komma till rätta med hypokalcemin. Alkalinisering av urinen och även hemodialys kan bli aktuell. RING GIC.

Vid symtom efter inhalation, se dokument Retande gaser.
Inhalation av nebuliserad kalciumlösning kan bli aktuell. Blanda 1,5 ml kalciumglukonatlösning (injektionsvätska 0,23 mmol/ml) med 4,5 ml isoton natriumklorid.

Ögonstänk, spola med vatten i minst 15 minuter. Därefter droppas 4 droppar utspädd kalciumglukonatlösning i ögat med 2-3 timmars intervall i ½-1 dygn. Spädning:10 ml sätts till 100 ml isoton natriumklorid. Vid kraftig exponering spolas först med en blandning av 50 ml  kalciumglukonatlösning (injektionsvätska 0,23 mmol/ml) och 500 ml isoton natriumklorid.

Vid förtäring ges dryck, helst mjölk samt rikligt med kalciumlösning (5-10 tabletter Calcium Sandoz à 1 g löses i ett par glas vatten). Ge även kalcium och magnesium iv enl ovan. RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

Graden av frätskada är avhängig syrans koncentration.

Förekomsten av allvarliga elektrolytrubbningar och arytmier är relaterade till syrans koncentration och storleken av den exponerade hudytan. Se ovan Symtom/fynd. Dödsfall har inträffat efter exponering motsvarande 1% av kroppsytan.

Förtäring, flera dödsfall finns efter intag av ca en munfull fluorvätesyra.

Analys av fluorid kan utföras vid speciella laboratorier, men tillför inget i den akuta handläggningen.

Förekomst / preparat

Vanlig industriell kemikalie. Användningsområden: t ex tillverkning av plaster och läkemedel, klotterborttagningsmedel, betning av rostfritt stål, etsning av glas, bearbetning av mikroelektroniska kretsar, framställning av högoktanigt bränsle.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.