Träffyta för direktlänk till innehåll

Fenol

Risk för allvarlig, svårbehandlad förgiftning!

Ring vid minsta osäkerhet eller behov av ytterligare information Giftinformationscentralen 010-456 67 19

Sammanfattning

Mycket toxisk kemikalie som både ger lokala frätskador och risk för allvarlig systempåverkan. Vid utbredd hudexponering kan allvarliga systemeffekter uppkomma mycket snabbt. Makrogol sköljvätska används för dekontaminering av huden om den finns direkt tillgängligt.

Symtom / fynd

Fenollösningar starkare än 5% är frätande och ger nekroser på hud, slemhinnor och ögon.

Utspädda lösningar tas upp speciellt väl genom huden.

Risk för cirkulationssvikt pga vasodilatation och myokardtoxisk effekt. CNS-påverkan, lever- och njurskada, methemoglobinemi, metabolisk acidos. Vid inhalation risk för toxiskt lungödem. Exponerad hud blir vit, mjuk och smärtokänslig.

Provtagning / undersökningar

Elektrolyt-, lever- och syrabasstatus. Kreatinin. Hb. Koagulationsstatus. Eventuellt methemoglobin.

Diagnostiskt EKG.

Övervakning / behandling

PERORAL EXPONERING
Ge genast dryck, helst mjölk. Framkalla inte kräkning. Överväg ventrikelsköljning. Kol.

Övervakning av cirkulation och medvetandegrad.

Rehydrering. Korrektion av elektrolytrubbningar.

Vid cyanos som inte viker efter syrgastillförsel ska methemoglobinemi misstänkas. Kontrollera då a-MetHb. Tillförsel av metyltionin 1-2 mg/kg långsamt iv är ofta indicerat. RING GIC, se även separat dokument gällande methemoglobinemi.

Natriumbikarbonat intravenöst är gynnsamt även i avsaknad av acidos. Hemodialys kan bli aktuell vid uppkommen njurskada eller befintlig njurinsufficiens. RING GIC.

Vid cirkulationssvikt trots adekvat vätsketillförsel ges dobutamin 5-20 mikrog/kg/min. Vid tecken på kraftig vasodilatation och allvarlig hypotension ges noradrenalin 0.05-0,5 mikrog/kg/min.

KUTAN EXPONERING
Skölj med rikliga mängder vatten. Förorenade kläder, skor och smycken avtages. Tvätta så snart som möjligt med lösningsmedlet makrogol 400 under minst 10 minuter. Även isopropylalkohol kan användas men ska inte ligga kvar på huden, pga risk för hudupptag. Om dessa lösningsmedel inte finns tillgängliga, tvätta noggrant med tvål och vatten. Se för övrigt ovan, peroral exponering.

INHALATION
Oxygen, strikt vila. Se för övrigt ovan, peroral exponering och dokument "Retande gaser".
 
ÖGONSTÄNK
Spola omgående och ihållande med mjuk vattenstråle och om tillgängligt makrogol 400 ögonsköljvätska 33% under minst 15 minuter, därefter upprepade gånger och även under transport.

Toxicitet / koncentrationer

I flertalet fall rör det sig om en begränsad hudexponering, som efter adekvat lokalbehandling endast ger lokala symtom. Vid tecken på systempåverkan uppträder oftast symtomen mycket snabbt, inom minuter till timmar. Vid letalt förlöpande svåra förgiftningar har döden inträtt inom 10 minuter till ett par timmar.

Förekomst / preparat

Inom industrier som tillverkar vissa plaster, lim och parfymer. Laboratoriekemikalie. Vid vissa tandbehandlingar.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.