Träffyta för direktlänk till innehåll

Ecstasy

Risk för allvarlig, svårbehandlad förgiftning!

Ring vid minsta osäkerhet eller behov av ytterligare information Giftinformationscentralen 010-456 67 19

Sammanfattning

Syntetiskt amfetaminderivat med uttalad serotonerg och ADH-liknande effekt. I relation till dosen ses olika typer och grader av neurologiska och cirkulatoriska effekter. Bland symtomen märks agitation, hallucinationer, hypertermi, dehydrering, hyponatremi, kramper, högt blodtryck och arytmier. Symtomatisk behandling med sedering, rehydrering, behandling av hypertermi samt korrektion av hyponatremi.

Symtom / fynd

Vid måttliga doser eufori, överaktivitet, mydriasis, takykardi, tremor och käkkramper. Vid upprepad tillförsel och samtidig fysisk aktivitet ses utmattning, hypertermi och dehydrering.

Stora doser ger agitation, hallucinationer, hyperaktivitet, hyperventilation, muskulär rigiditet, muskelsmärtor, svettningar, hypertermi, generella kramper och medvetslöshet. Högt blodtryck, supraventrikulära och ventrikulära arytmier samt cirkulationssvikt. Leverskada kan förekomma.

I vissa fall risk för vattenintoxikation med akut hyponatremi (ADH-effekt av ecstasy i kombination med excessivt vattenintag). Kramper, hjärnödem kan förekomma.

Bland tänkbara komplikationer kan nämnas rabdomyolys med sekundär njursvikt, hjärtinfarkt och stroke. Pneumomediastinum efter valasalvamanöver i samband med snorting.

Sena symtom och sequelae vid kroniskt missbruk är t ex personlighetsförändringar, minnesstörningar, depression, flashbacks och hjärtmuskelhypertrofi.

Provtagning / undersökningar

Diagnostiskt EKG

Blodstatus, blodsocker, elektrolyter, njur- och leverstatus, CK, myoglobin. Ev infarktmarkörer.

Övervakning / behandling

Kol och ventrikelsköljning endast i tidigt skede efter intag av toxisk dos.

Kontinuerlig övervakning av kroppstemperatur, pulsfrekvens och blodtryck.

Arytmiövervakning.

Rehydrering - vid hypertermi med kalla vätskor (ca +5º C) .

Korrektion av hyponatremi. Vid medvetandepåverkan eller kramper ska hyponatremin korrigeras snabbt (1-2 mmol Na/l/tim). Hyperton 3% NaCl ges tills S-Na ligger strax under nedre referensvärdet.

Vid hyperaktivitet, agitation, hallucinationer, kramper eller hypertermi ges bensodiazepiner - ofta behövs upprepade doser. Kombination med propofol kan bli aktuell. Haloperidol ges vid agitation och hallucinationer som inte svarar på bensodiaazepiner.

Vid uttalad hypertermi ges generös sedering med bensodiazepiner samt rehydrering med kalla vätskor. Om detta inte räcker nedsövning, muskelrelaxation och avkylning med is. OBS depolariserande muskelrelaxantia ska inte användas. Ev tillägg av dantrolennatrium. RING GIC.

Vid takykardi och/eller högt blodtryck ges bensodiazepiner. Upprepade och höga doser kan behövas. Betareceptorblockerare ska inte användas vid dessa förgiftningar pga risken för paradoxal blodtrycksstegring.

Vid svårbehandlat högt blodtryck eller perifer kärlspasm kan nitroglycerininfusion ges, initialt 0,5 µg/kg/min iv med ökning av dosen med 0,5 µg/kg/min var 5-10 minut tills effekt erhålles. RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

Stora individuella variationer. Redan låg dos kan ge allvarliga symtom.

Bestämning av ecstasy i blod eller urin är av ringa värde för det akuta omhändertagandet.

Förekomst / preparat

Förekommer endast som missbruksmedel. Tabletter (beige, bruna, ljusblå, ljusgröna), kapslar, pulver och i flytande form. Många andra substanser säljs under namnet ecstasy och vissa av dess slangnamn. Orena preparat som är potentare förekommer.

Smuggling av nedsvalda förpackningar innehållande ecstasy förekommer ("body packers"). RING GIC.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.