Träffyta för direktlänk till innehåll

Duloxetin

Sammanfattning

Antidepressivt medel som hämmar återupptaget av serotonin och noradrenalin i CNS. Lindrig-måttlig toxicitet vid överdos där CNS-depression och takykardi är vanligt. Behandlingen är symtomatisk.

Symtom / fynd

Begränsad erfarenhet.

Lindrig-måttlig CNS-depression.

Gastrointestinala symtom, takykardi, tremor.

Serotonergt syndrom kan utvecklas vid överdosering och vid kombinationsbehandling med andra serotonin-aktiva preparat.

Provtagning / undersökningar

Diagnostiskt EKG vid stor dos.

Övervakning / behandling

Ventrikeltömning och kol, alternativt enbart kol, om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor.

Övervakning av medvetandegrad. Övervakning av cirkulation vid massiv dos.

Symtomatisk behandling.

Serotonergt syndrom, se separat dokument.

Toxicitet / koncentrationer

Erfarenheten hittills talar för låg toxicitet vid överdos. Upp till 3-4g hos vuxna har givit lindriga symtom.

Förekomst / preparat

Enterokapslar.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.