Träffyta för direktlänk till innehåll

Disopyramid

Risk för allvarlig, svårbehandlad förgiftning!

Ring vid minsta osäkerhet eller behov av ytterligare information Giftinformationscentralen 010-456 67 19

Sammanfattning

Disopyramid är ett klass IA antiarytmikum med uttalade membranstabiliserande och antikolinerga effekter. Vid överdosering ses breddökade QRS-komplex och förlängd QT-tid. Överhängande risk för livshotande akut hjärtsvikt och arytmier. Behandlingen är symtomatisk inkluderande iv tillförsel av natriumbikarbonat vid breda QRS-komplex.

Symtom / fynd

Ofta ses tidigt antikolinerga symtom som muntorrhet, mydriasis och dimsyn. Hjärtsymtomen debuterar i allvarliga fall inom 1-4 timmar. Efter initialt svar på behandling kan försämring återinträda, troligen beroende på sen absorption av depottabletter.

Muntorrhet, illamående, kräkningar och urinretention är vanliga initiala symtom. Motorisk oro, agitation, förvirring och hallucinationer förekommer i allvarligare fall.

Inom 1-4 timmar gradvis ökande hjärtsvikt till kardiogen chock vid massivt intag. Förlängd PQ- och QT-tid samt framförallt breddökade QRS-komplex. Risk för livshotande brady- och takyarytmier inklusive Torsade de pointes.

Provtagning / undersökningar

Upprepade diagnostiska EKG. Arytmiövervakning.

Vid allvarliga symtom kontrolleras elektrolyt- och syrabasstatus.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och kol, alternativt enbart kol, om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor. Antikolinerg effekt, depotpreparation och hög toxicitet motiverar ofta VSK även i något sent skede. Överväg tarmsköljning.

Ytterligare en dos kol ges efter två timmar.

Arytmiövervakning under minst 6 timmar. Om förgiftningssymtom observerats fortsättes övervakningen ytterligare i minst 12 timmar och tills symtomfrihet och normaliserad EKG-bild. Intensivvård inklusive CVK, artärkateter och ekokardiografi i allvarliga fall.

Vid breddökade QRS-komplex och cirkulatorisk påverkan ges till vuxna initialt 200 ml natriumbikarbonat iv (alkalinisering av blodet och natriumjoner har ofta en positiv effekt i dessa fall). RING GIC.

Vid lågt blodtryck ges vätska iv till adekvat fyllnad. Om otillräcklig effekt kan dobutamin (5-20 mikrog/kg/min) och/eller noradrenalin (0,05-0,5 mikrog/kg/min) vara indicerat. RING GIC.

Vid uttalad bradykardi prövas atropin 0,5 mg iv. Om otillräckligt ges isoprenalininfusion (0,05-1 mikrog/kg/min). Pacemaker kan bli nödvändig.

Vid ventrikeltakykardi ges lidokain (Xylokard). Till vuxna: Iv bolus om 1 mg/kg följd av infusion 2-4 mg/min under 12 timmar. Alternativt ges magnesiumsulfat (Addex-Magnesium). Till vuxna: Iv bolus om 10-15 mmol under 2 minuter följd av infusion 4-6 mmol/tim under 6-12 timmar.

Vid torsade de pointes ges magnesium enligt ovan. Serumkalium bör korrigeras till 4,5-5,2 mmol/l. Om grundrytmen före TdP attacken var <80/minut, ges dessutom isoprenalininfusion.

Övriga antiarytmika liksom elektrokonvertering kan orsaka förvärrade arytmier och ska därför enbart användas på vitalindikation.

Vid hjärtstopp rekommenderas långvarig A-HLR. Extrakorporeal cirkulation bör övervägas.

Toxicitet / koncentrationer

Intag av >2 g har givit mycket allvarlig förgiftning hos vuxna i flera fall.

Serumkoncentrationen saknar betydelse som vägledning för behandlingen.

Förekomst / preparat

Enbart depotpreparat registrerat i Sverige.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.