Träffyta för direktlänk till innehåll

Dextrometorfan

Sammanfattning

Avregistrerat hostdämpande medel som fått en ökande användning i missbrukssyfte. DxM är en syntetisk kodeinanalog, men saknar helt analgetisk effekt. Oftast ses symtom som slöhet, excitation, balansrubbning, mydriasis och nystagmus. Vid stor överdos förekommer mios, koma och andningsdepression. Verkningsmekanismen är inte helt klarlagd. Dxm påverkar den dopaminerga neurotransmissionen, hämmar återupptaget av serotonin. Serotonergt syndrom har rapporterats vid blandintoxer med MAO-hämmare. Symtomatisk behandling. Naloxon för behandling av opioida symtom.
Vid överdos av kombinationspreparat med kinidin, RING GIC.

Symtom / fynd

Symtomdebut inom 4 timmar. Vid lindrig-måttlig överdos ses yrsel och illamående, mydriasis, slöhet alternativt excitation, förvirring, takykardi, ansiktsrodnad, balansrubbningar, nystagmus, hyperreflexi och urinretention. Syn- och hörselhallucinationer, maniska tillstånd samt psykos har rapporterats.

Vid massiv överdos förekommer mios, koma, kramper och undantagsvis andningsdepression.

Vid hypertermi och muskelrigiditet eller andra symtom talande för ett serotonergt syndrom,  se särskilt dokument.

Provtagning / undersökningar

Vid uttalade symtom kontrolleras blodsocker, syrabas- och elektrolytstatus. Följ temperaturutveckling.

Paracetamolkoncentration vid intag av sådant kombinationspreparat.

Diagnostiskt EKG vid intag av stor dos samt vid intag av preparat innehållande kinidin.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och kol, alternativt enbart kol, om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor.

Övervakning av andning, medvetandegrad och cirkulation. Kontinuerlig EKG-övervakning vid intag av stor dos samt vid intag av kombinationspreparat med kinidin.

Om patienten endast haft lätta symtom och är besvärsfri 4 timmar efter intaget krävs ej fortsatt somatisk vård.

Vid uttalad CNS-depression eller andningspåverkan ges naloxon. Dosen titreras i varje enskilt fall. Vid uttalad andningsdepression ges 0,4 mg, vid måttlig påverkan ges 0,04-0,4 mg (0,01 mg/kg till barn< 20 kg) iv, upprepat efter behov tills önskad effekt erhålles.

Vid uttalad excitation, dystoni eller kramper ges diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg) initialt och upprepat efter behov.
Vid extrapyramidala symtom som inte svarar på diazepam kan biperiden (Akineton) prövas. Dosering vuxna 2,5-5 mg (barn 0,04 mg/kg) långsamt iv.

Toxicitet / koncentrationer

För avregistrerade preparat var doseringen till vuxna 30 mg 3-4 ggr dagligen och till barn 2-5 år 10 mg x 3. Kombinationspreparat med kinidin doseras 23 mg (+ 9 mg kinidin) 2 ggr dagligen.

Av 16 barn (1-4 år) som intagit mellan 20 och 450 mg uppvisade 15 ataxi/vinglighet och/eller slöhet. Andra symtom var excitation, hudrodnad, kräkningar, mydriasis och nystagmus. Endast ett fall med andningsdepression.

Bland 17 tonåringar-vuxna som intagit mellan 300 och 1800 mg noterades i sjunkande frekvens mydriasis, slöhet, viss excitation, livliga reflexer, takykardi, ansiktsrodnad, balansrubbning, nystagmus, urinretention, muntorrhet, yrsel och illamående. Ett fall inkom medvetslös och svarade på naloxon.

Serumkoncentrationen saknar betydelse som vägledning för behandlingen.

Förekomst / preparat

Avregistrerad hostmedicin i Sverige. Förekommer receptfritt utomlands, ofta som kombinationspreparat (paracetamol, antihistamin). Sedan 2013 godkänt inom EU i kombination med kinidin. Illegal försäljning via internet, ofta under benämningen DxM.