Träffyta för direktlänk till innehåll

Bensin

Sammanfattning

Vid inandning av höga halter och efter förtäring finns risk för CNS-depression och hjärtpåverkan (ökad känslighet för katekolaminer). Vid förtäring dessutom samma risk för aspiration med åtföljande kemisk pneumoni som för alifatiska kolväten, se länkat separat dokument. Långvarig hudkontakt kan ge kemisk brännskada.

Symtom / fynd

Myokardsensibilisering för katekolaminer med risk för utveckling av maligna arytmier, särskilt efter inhalation. Inandning av hög halt kan i sällsynta fall, särskilt i samband med kroppsansträngning, ge plötslig död.

Följande symtom kan i varierande grad ses efter både inhalation och förtäring. Yrsel, huvudvärk, slöhet, omtöckning, medvetslöshet. Eufori och hallucinos förekommer efter inhalation och illamående, kräkningar, buksmärtor samt diarré efter förtäring. Se dokument Alifatiska kolväten gällande risken för aspiration och kemisk pneumoni.

Retsymtom från luftvägarna indikerar att aspiration uppkommit.

Provtagning / undersökningar

Diagnostiskt EKG. Blodgaser. Pulsoximetri.

Lungröntgen om luftvägssymtom uppkommit.

Övervakning / behandling

Framkalla inte kräkning efter förtäring. Ej ventrikeltömning eller kol.

Övervakning av cirkulation (arytmiövervakning), medvetandegrad och andning vid uttalad exponering.

Efter förtäring av någon-några klunkar av misstag (t ex vid slangning) kan patienten avvakta hemma om enbart symtom som illamående, rapning, enstaka hostning/kräkning. Sjukhus skall uppsökas vid symtom som kraftig hosta, andningspåverkan, upprepade kräkningar, feber eller annan allmänpåverkan.

Beträffande bedömning, behandling och tänkbara komplikationer vid aspiration till luftvägarna, se dokument Alifatiska kolväten.

Undvik om möjligt sympatomimetika (t ex adrenalin) pga ökad arytmirisk.

Hudexponering: Tag av förorenade kläder, skor och smycken. Tvätta noggrant med tvål och vatten. Hudskada behandlas som brännskada.

Toxicitet / koncentrationer

Maligna arytmier har förekommit vid kroppsansträngning strax efter sniffning av bensin.

Förekomst / preparat

Drivmedel och vissa rengöringsmedel.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.