Träffyta för direktlänk till innehåll

Alifatiska kolväten, lättflytande

Risk för allvarlig, svårbehandlad förgiftning!

Ring vid minsta osäkerhet eller behov av ytterligare information Giftinformationscentralen 010-456 67 19

Sammanfattning

Detta dokument gäller förtäring av lättflytande alifatiska kolväten där huvudrisken är aspiration till luftvägarna.

Alifatiska kolväten förekommer t ex i tändvätska och lampolja, men ingår i många andra produkter. RING GIC vid tveksamhet om vilka produkter som omfattas av detta dokument.

Alifatiska kolväten har låg viskositet och låg ytspänning. Detta gör att vätskan lätt kommer ner i bronker och lungor och snabbt sprids sig över stora ytor. En kemisk retning induceras i lungan och gasutbytet försämras.

Utveckling av allvarliga lungsymtom ses framför allt hos småbarn. Bland vuxna är eldslukare en speciell riskgrupp.

Symtom / fynd

Kraftig hosta direkt efter nedsväljningen tyder på att aspiration till lungorna skett. Slöhet och cyanos redan initialt indikerar kraftig exponering och ökad risk. Mer uttalad CNS-depression utvecklas i regel inte.

Förloppet kan vara mycket varierande. Rethosta och snabb, ansträngd andning kan tillstöta. Andningsfrekvens >30/min hos barn brukar vara tecken på aspiration.

Kräkningar är vanligt i tidigt skede och ökar aspirationsrisken. Senare kan diarré tillstöta.

Obstruktiva symtom.

Kemisk pneumoni ses på röntgen i regel efter 6-12 timmar, men kan i allvarliga fall observeras redan inom de 3 första timmarna.

Lungpatologin kan vara mycket varierande till karäktär, omfattning och förlopp. I enstaka fall kan lungskadan bli uttalad med utveckling av manifest andningsinsufficiens och relaterade komplikationer.

Takykardi är vanligt och troligen sekundärt till dyspné och hypoxi.

Feber, stegrat CRP och högt LPK kan tillstöta redan under första - andra dygnet. På detta stadium är dessa fynd inte relaterade till infektion, som dock kan uppkomma senare.

Provtagning / undersökningar

Syrabasstatus. Följ syremättnaden - pulsoximetri. CRP, LPK.

Kroppstemperatur.

Lungröntgen.

Diagnostiskt EKG (vid allmänpåverkan).

Övervakning / behandling

Ventrikeltömning är inte indicerad och kräkningsprovokation direkt kontraindicerad. Kol ges inte.

En prognostisk bedömning kan göras utifrån symtomutvecklingen under de första timmarna: RING GIC.

Övervakning av medvetandegrad, cirkulation och andning.

Vid uttalade lungsymtom arytmiövervakning, kontroller av syrabasstatus och lungröntgen.

Följ kroppstemperaturen.

Syrgas ges efter behov.

Vid obstruktivitet ges bronkdilaterare.

Kortikosteroider ges inte och antibiotika är indicerat först vid tecken till sekundärinfektion (inte under den inledande inflammatoriska fasen). RING GIC för ytterligare diskussion kring detta.

Om syrgas krävs under mer än några timmar eller om extra syrgastillförsel via mask inte är tillräckligt, bör behandlingen intensifieras. I första hand CPAP-andning, men om detta inte hjälper kan respiratorbehandling med måttligt PEEP bli aktuellt - observera dock att risken för barotrauma är ökad vid denna typ av lungskada.

RING GIC för ytterligare information om beskrivna lungkomplikationer och ev kompletterande behandling, t ex med surfactant och ECMO (som sannolikt varit livräddande i några inhemska fall).

Toxicitet / koncentrationer

Risken vid förtäring av alifatiska kolväten är relaterad till hur mycket som aspirerats til lungorna. Absorptionen från magtarmkanalen är ringa och det som kommit ner i ventrikeln utgör ingen risk. Toxiska doser kan därför inte anges.

Förekomst / preparat

Används som lösningsmedel, för färgborttagning, som bränsle och drivmedel samt i oljelampor.

För mer detaljerad information om sammansättningen av enskilda petroleumbaserade produkter, RING GIC.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.