Träffyta för direktlänk till innehåll

Amilorid

Sammanfattning

Amilorid har svag diuretisk verkan med kaliumsparande effekt. Akut peroral överdos hos frisk person leder inte till allvarliga symtom. Hos patienter med nedsatt njurfunktion finns risk för hyperkalemi, särskilt vid upprepat intag.

Symtom / fynd

Vid terapeutisk dosering uppkommer den diuretiska effekten inom 2 timmar. Påverkan på elektrolytutsöndringen via njurarna är som mest uttalad efter 6-10 timmar och har avtagit efter ett dygn.

Efter akut peroral överdosering kan gastrointestinala symtom samt yrsel och förvirring förekomma.

Hyperkalemi förekommer framför allt hos personer med nedsatt njurfunktion, särskilt efter upprepat intag. Tecken på dehydrering kan då också ses.

Provtagning / undersökningar

Elektrolytstatus, kreatinin.

Övervakning / behandling

Kol om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor.

Överdosering leder sällan till allvarlig påverkan. Vid tecken på dehydrering ges vätska iv.

Ev hyperkalemi som uppkommit pga massiv eller upprepad överdos kan behöva korrigeras. Se separat kalium-dokument.

Toxicitet / koncentrationer

Låg akut toxicitet.

Serumkoncentrationen saknar betydelse som vägledning för behandlingen.

Förekomst / preparat

Tabletter, depotpreparat förekommer inte.

Kombinationspreparat med tiaziddiuretika och amilorid: Amiloferm, Amiloferm mite, Moduretic, Moduretic mite, Normorix, Normorix mite, Sparkal och Sparkal mite.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.