Träffyta för direktlänk till innehåll

Kalium

Risk för allvarlig, svårbehandlad förgiftning!

Ring vid minsta osäkerhet eller behov av ytterligare information Giftinformationscentralen 010-456 67 19

Sammanfattning

Kräkningar och diaréer förekommer tidigt i förloppet efter peroral överdos. Allvarligare effekter är kardiella retledningsrubbningar och neuromuskulära symtom. Behandlingen syftar till att minska absorptionen och skyndsamt normalisera kaliumkoncentrationen i serum.

Symtom / fynd

Kräkningar och diarréer förekommer ofta tidigt i förloppet efter peroral överdosering. Allvarligare effekter är kardiovaskulär påverkan i form av retledningsrubbningar och lågt blodtryck samt neuromuskulära symtom som parestesier, muskelkramper, uppåtstigande muskelsvaghet, hyporeflexi och paralys.

Vid allvarlig förgiftning är EKG-bilden typisk med initialt höga T-vågor och förkortad QT-tid. Ofta ses en förlängd PQ-tid och så småningom försvinnande P-vågor. Slutligen breddökas QRS-komplexen som sedermera sammanfaller med T-vågorna. Risken är då stor för ventrikelflimmer följt av asystoli. Patienter med kroniskt förhöjda kaliumnivåer eller med skadat myokard kan dock sakna typiska EKG-förändringar trots mycket höga kaliumkoncentrationer.

Provtagning / undersökningar

Upprepade bestämningar av serumkalium och syrabasstatus.

Diagnostiskt EKG.

Eventuellt rtg buköversikt. Kaliumtabletter är röntgentäta.

Övervakning / behandling

Kalium binds inte till kol. Ventrikelsköljning om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor. Ventrikelsköljning är dock inte tillämpbar efter intag av depåberedningar beroende på tablettstorleken. Tarmsköljning med polyetylenglykollösning (tex Laxabon eller Movicol) kan vara indicerad särskilt i fall där buköversikt påvisat stora mängder duretter i GI-kanalen. RING GIC. Se Tarmsköljning.

Intensivvård inklusive arytmiövervakning på vid indikation. Snabbt stigande serumkalium samt kaliumnivåer >6,5 innebär allvarlig risk.

Vid serumkalium >5,2 bör kaliumsänkande åtgärder initieras enligt nedan.

Ökad diures påskyndar kaliumutsöndringen. Riklig vätsketillförsel iv med Ringeracetat. Ge furosemid 20 mg iv efter andra litern om diuresen inte kommit igång.

Kalciumglukonat - injektionsvätska 9,5 - 10 % (0,22 - 0,23 mmol Ca/ml). Ges endast vid allvarlig hjärtpåverkan och/eller vid breddökade QRS-komplex på EKG. Dos till vuxna 10-20 ml iv under ett par minuter.

Insulinbehandling. Snabb effekt, slussar kalium intracellulärt. Om måttlig hyperkalemi /S-kalium i stigande, men ej omedelbart livshotande situation ge infusion snabbverkande insulin 4-6 E/timme. Ge samtidigt glukos 100 mg/ml infusionstakt på 200 ml/tim.

Vid livshotande situation ge bolusdos om 6 E iv följt av infusion 20 E/ timme. Samtidig infusion glukos 100 mg/ml, 600 ml/timme. Kontakta GIC!

Följ blodsocker och serumkalium varje timme och justera insulindosen efter behov.

Inhalation av beta-2-stimulerare. Snabb effekt, slussar kalium intracellulärt. Bör övervägas vid serumkalium >6,5. Kan kombineras med insulinbehandling. Vuxendosering 10 -20  mg salbutamol via nebulisator alternativt 0,5 mg terbutalin iv/sc

Tillförsel av buffertlösning kan övervägas vid samtidig metabolisk acidos. Ge 150 ml Tribonat alternativt 100 ml Natriumbikarbonat 50 mg/ml iv. Kontrollera därefter syrabasstatus och serumkalium och upprepa efter behov.

Katjonbytare. Långsamt insättande (minst 2 timmar). Ge till vuxna polystyrensulfonat (Resonium) 15 g peroralt x 3-4 efter behov. Kan även ges som lavemang. Viss risk för hypokalemi i efterförloppet.

Hemodialys. Effektiv men invasiv behandling. Kan krävas akut vid svårkontrollerade större förgiftningar samt hos patienter med kronisk njursvikt.

Toxicitet / koncentrationer

Intag av 2-2,5 mmol kalium per kg kroppsvikt kan resultera i hyperkalemi även hos personer med normal njurfunktion.

Iv injektion av >0,8 mmol kalium/kg kroppsvikt kan resultera i omedelbart hjärtstopp.

S-K <6,5 mmol/l indikerar lindrig förgiftning (om allt kalium absorberats).
S-K 6,5-8,0 bedöms som allvarlig förgiftning med risk för hjärtpåverkan.
S-K >8,0 innebär en mycket allvarlig förgiftning.

Förekomst / preparat

Depotpreparat och mixtur.

Dessutom finns flera infusionskoncentrat, kombinationspreparat och kaliumsparande diuretika.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.