Träffyta för direktlänk till innehåll

Amatoxinhaltiga svampar

Risk för allvarlig, svårbehandlad förgiftning!

Ring vid minsta osäkerhet eller behov av ytterligare information Giftinformationscentralen 010-456 67 19

Sammanfattning

Amatoxin finns i vit flugsvamp (Amanita virosa), lömsk flugsvamp (Amanita phalloides), gifthätting (Galerina marginata) samt i vissa arter tillhörande släktet Lepiota (ovanliga i Sverige).

Amatoxin hämmar proteinsyntesen och orsakar celldöd. Målorgan är tarmslemhinnan, levern och i viss mån njurarna. Ca 8-24 timmar efter förtäring av amatoxinhaltig svamp inträder illamående, kräkningar och intensiv, vattentunn diarré. Inom de närmaste dygnen tillkommer leverskada och eventuellt även njurskada.

Behandlingen innefattar åtgärder för att reducera giftupptaget och öka eliminationen, rehydrering och annan symtomatisk behandling samt tillförsel av silibinin och acetylcystein.

Symtom / fynd

Typiskt är debut av illamående, kräkningar, buksmärtor och intensiv vattentunn diarré 8-24 timmar (i genomsnitt 12 timmar) efter måltid där amatoxinhaltig svamp funnits med. Detta kan leda till dehydrering, prerenal njursvikt, oliguri, cirkulatorisk instabilitet, hypoglykemi, elektrolytrubbningar och metabolisk acidos. De gastrointestinala symtomen klingar i regel av inom ett par dygn.

Biokemiska tecken till leverskada kommer inom 1,5-2 dygn, i lindriga fall senare. Kliniska tecken till leverskada med påverkad leverfunktion inträder efter 3-4 dygn och fulminant leversvikt kan tillstöta.

Efter en tidig njurpåverkan, orsakad av dehydrering, normaliseras i regel njurfunktionen efter rehydrering. I ett senare skede, när leverskadan redan är uppenbar, kan emellertid även en toxiskt relaterad njurskada utvecklas (prognostiskt ogynnsamt tecken).

Provtagning / undersökningar

Hb, EVF, elektrolyter, kreatinin, blodsocker, syra-basstatus, PK, transaminaser, bilirubin, koagulationsstatus, laktat.

Amatoxiner kan i tidigt skede detekteras i urin (metoden finns endast på vissa sjukhus). Positivt svar kan vara till ledning i diagnostiken, för tolkning av analyssvaret RING GIC.

I vissa fall, t ex vid misstanke om intag av amatoxinhaltig svamp hos alltjämt symtomfri patient, kan identifiering av svampen av expert vara av stort värde, RING GIC.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning görs inom 6 timmar om det misstänks eller är sannolikt att amatoxinhaltig svamp förtärts.

Kol 50 g (barn 25 g) initialt, därefter 25 g (barn 10 g) upprepat var 4:e timma tills tre dygn förflutit efter svampintaget.

Rehydrering. Korrektion av metabolisk acidos, hypoglykemi och elektrolytrubbningar.

Ökad diures (vuxna ca 200 ml/timme) genom riklig vätsketillförsel under de två första dygnen efter exponeringen.

Silibinin (Legalon SIL) torrampuller om 350 mg. Ge 5 mg/kg kroppsvikt som iv infusion under 1 timme, följt av en kontinuerlig infusion motsvarande 20 mg/kg/dygn. Innehållet i varje ampull spädes med 175 ml glukos 50 mg/ml eller natriumklorid 9 mg/ml till en koncentration om 2 mg/ml. Behandlingen ges under tre dygn räknat från förtäringen. RING GIC före behandlingen avslutas.

Acetylcystein ges i intravenös infusion som vid paracetamolförgiftning. Dock ges den första infusionen under 2 timmar i stället för under 15 minuter. Behandlingen ges tills minst tre dygn förflutit sedan förtäringen.

Extrakorporeal giftelimination (hemodialys eller hemoperfusion) är endast aktuellt hos patienter med sedan tidigare känd njursjukdom eller om patienten skulle råka komma in mycket tidigt, i alltjämt asymtomatiskt skede (ytterst ovanligt). RING GIC.

Symtomatisk behandling av sviktande lever- och njurfuktion. 

Mars-dialys och levertransplantation kan bli aktuellt. Patienter som hamnat i denna kritiska situation skall monitoreras på ett speciellt sätt och vissa prognostiska kriterier har identifierats, RING GIC. Diskussion med leverenhet bör i desa fall initieras på ett tidigt stadium.

Toxicitet / koncentrationer

Förtäring av en fullvuxen lömsk flugsvamp (ca 20-25 g färsk svamp) innebär exponering för 5-8 mg amatoxin vilket kan vara letal dos. U-amatoxiner kan anlyseras, se ovan under provtagningar.

Förekomst / preparat

Amatoxiner förekommer i Sveriga ffa i lömsk flugsvamp (Amanita phalloides), vit flugsvamp (Amanita virosa) och gifthätting (Galerina marginata). Den vita flugsvampen förväxlas lätt med champignoner och den lömska med bl a grönkremla.

Bilder på dessa svampar finns på Giftinformationscentralens hemsida:
www.giftinformation.se

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.