Träffyta för direktlänk till innehåll

Amatoxinhaltiga svampar

Sammanfattning

Amatoxin finns i vit flugsvamp (Amanita virosa), lömsk flugsvamp (Amanita phalloides), gifthätting (Galerina marginata) samt i vissa arter tillhörande släktet Lepiota (ovanliga i Sverige).

Amatoxin hämmar proteinsyntesen och orsakar celldöd. Målorgan är tarmslemhinnan, levern och i viss mån njurarna. Ca 8-24 timmar efter förtäring av amatoxinhaltig svamp inträder illamående, kräkningar och intensiv, vattentunn diarré vilket kan leda till uttalad dehydrering. Inom de närmaste dygnen tillkommer leverskada och eventuellt även njurskada.

Behandlingen innefattar åtgärder för att reducera giftupptaget (upprepade doser kol samt ev. ventrikelsköljning), öka eliminationen (genom forcerad diures) samt tillförsel av silibinin och acetylcystein.

Hjälp att identifiera misstänkt svamp efter intag finns. RING GIC.

Symtom / fynd

Typiskt är avsaknad av initiala symtom med debut av illamående, kräkningar, buksmärtor och intensiv vattentunn diarré 8-24 timmar (i genomsnitt 12 timmar) efter måltid där amatoxinhaltig svamp funnits med. Detta kan leda till dehydrering, prerenal njursvikt, oliguri, cirkulatorisk instabilitet, hypoglykemi, elektrolytrubbningar och metabolisk acidos. De gastrointestinala symtomen klingar i regel av inom ett par dygn.

Tecken till leverskada, initialt ffa stegrade transaminaser, kommer inom 1,5-2 dygn, i lindriga fall senare. Kliniska tecken till leverskada med påverkad leverfunktion inträder efter 3-4 dygn och fulminant leversvikt kan tillstöta.

Efter en tidig njurpåverkan, orsakad av dehydrering, normaliseras i regel njurfunktionen efter rehydrering. I ett senare skede, när leverskadan redan är uppenbar, kan emellertid även en toxiskt relaterad njurskada utvecklas (prognostiskt ogynnsamt tecken).

Provtagning / undersökningar

Hb, EVF, elektrolyter, kreatinin, blodsocker, syra-basstatus, PK, transaminaser, bilirubin, koagulationsstatus, laktat.

Amatoxiner kan i detekteras i urin (metoden finns för närvarande enbart kontorstid på Nya Karolinska Sjukhuset). Analys av amatoxin kan vara till ledning i diagnostiken. RING GIC.

I vissa fall, t ex vid misstanke om intag av amatoxinhaltig svamp hos alltjämt symtomfri patient, kan identifiering av svampen av expert vara av stort värde, RING GIC.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning görs inom 6 timmar om det misstänks eller är sannolikt att amatoxinhaltig svamp förtärts.

Kol 50 g (barn 25 g) initialt, därefter 25 g (barn 10 g) upprepat var 4:e timma tills tre dygn förflutit efter svampintaget och gde gastrointestinala symtomen avklingat.

Rehydrering. Korrektion av metabolisk acidos, hypoglykemi och elektrolytrubbningar.

Ökad diures (vuxna ca 200 ml/timme) genom riklig vätsketillförsel under de två första dygnen efter exponeringen.

Silibinin (Legalon SIL) torrampuller om 350 mg. Ge 5 mg/kg kroppsvikt som iv infusion under 1 timme, följt av en kontinuerlig infusion motsvarande 20 mg/kg/dygn. Innehållet i varje ampull spädes med 175 ml glukos 50 mg/ml eller natriumklorid 9 mg/ml till en koncentration om 2 mg/ml. Behandlingen ges under tre dygn räknat från förtäringen. RING GIC före behandlingen avslutas.

Acetylcystein ges i intravenös infusion som vid paracetamolförgiftning. Behandlingen ges tills minst tre dygn förflutit sedan förtäringen.

Dialys är endast aktuellt hos patienter med sedan tidigare känd njursjukdom. RING GIC.

Symtomatisk behandling av sviktande lever- och njurfuktion. 
Patienter som hamnat i denna kritiska situation skall monitoreras på ett speciellt sätt och vissa prognostiska kriterier har identifierats, RING GIC. Diskussion med leverenhet bör i desa fall initieras på ett tidigt stadium.

Toxicitet / koncentrationer

Förtäring av en fullvuxen lömsk flugsvamp (ca 20-25 g färsk svamp) innebär exponering för 5-8 mg amatoxin vilket kan vara letal dos. U-amatoxiner kan anlyseras, se ovan under provtagningar.

Förekomst / preparat

Amatoxiner förekommer i Sveriga ffa i lömsk flugsvamp (Amanita phalloides), vit flugsvamp (Amanita virosa) och gifthätting (Galerina marginata). Den vita flugsvampen förväxlas lätt med champignoner och den lömska med bl a grönkremla.

Bilder på dessa svampar finns på Giftinformationscentralens hemsida:
www.giftinformation.se