Träffyta för direktlänk till innehåll

Alkali

Vissa alkaliska produkter är starkt frätande, och kan ge mycket allvarliga skador vid förtäring, hud- eller ögonkontakt. Inandning kan ge hosta och andningspåverkan.
Kaliumhydroxid och natriumhydroxid kan ingå i avloppsrensningsmedel, färgborttagningsmedel, maskindiskmedel för storkök och lantbruk, propplösare, ugnsrengöringsmedel och grillrengöringsmedel.

 Första hjälpen vid förgiftning

Om någon fått i sig av produkten/ämnet

 • Skölj omedelbart ur munnen. Ge lite dryck.
 • Framkalla inte kräkning.
 • Till sjukhus.

Om någon fått stänk i ögat

 • Skölj omedelbart med vatten under minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär.
 • Uppsök sjukhus/läkare.
 • Skölj även under transporten.

Om någon fått stänk på huden

 • Spola omedelbart och länge med mycket vatten.
 • Ta av förorenade kläder, klockarmband, skor och liknande.
 • Tvätta även noggrant med tvål och vatten.
 • Fortsätt därefter avspolningen till ca 15 minuters total spoltid.
 • Frätskada ska behandlas av läkare.

Vid inandning

 • Frisk luft, vila.
 • Ring Giftinformation vid symtom.

 Råden är anpassade till olyckstillbud hos småbarn.

Listan omfattar de vanligaste hushållskemikalierna och råden gäller i regel förtäring av en liten mängd, samt i relevanta fall även ögonstänk, hudkontakt och inandning.

Ofta ges rådet att ringa oss för bedömning, bland annat för att risken kan variera inom en produktgrupp och nya produkter ständigt tillkommer. Ring oss om du inte hittar produkten i listan eller är osäker på vad som bör göras.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare