Träffyta för direktlänk till innehåll

Alkali

Vissa alkaliska produkter är starkt frätande, och kan ge mycket allvarliga skador vid förtäring, hud- eller ögonkontakt. Inandning kan ge hosta och andningspåverkan.
Kaliumhydroxid och natriumhydroxid kan ingå i avloppsrensningsmedel, färgborttagningsmedel, maskindiskmedel för storkök och lantbruk, propplösare, ugnsrengöringsmedel och grillrengöringsmedel.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon fått i sig av produkten/ämnet

 • Skölj omedelbart ur munnen. Ge lite dryck.
 • Framkalla inte kräkning.
 • Till sjukhus.

Om någon fått stänk i ögat

 • Skölj omedelbart med vatten under minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär.
 • Uppsök sjukhus/läkare.
 • Skölj även under transporten.

Om någon fått stänk på huden

 • Spola omedelbart och länge med mycket vatten.
 • Ta av förorenade kläder, klockarmband, skor och liknande.
 • Tvätta även noggrant med tvål och vatten.
 • Fortsätt därefter avspolningen till ca 15 minuters total spoltid.
 • Frätskada ska behandlas av läkare.

Vid inandning

 • Frisk luft, vila.
 • Ring Giftinformation vid symtom.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare