Träffyta för direktlänk till innehåll

Till företag som tillhandahåller kemiska produkter

Giftinformationscentralen (GIC) är det organ i Sverige som, enligt EU-förordning (EG) 1272/2008 (CLP) artikel 45, är utsett att ta emot information om innehåll i kemiska produkter som klassificerats som farliga på grund av sina hälsoeffekter eller fysikaliska effekter. Företag är alltså skyldiga att se till att GIC har tillgång till den information som GIC behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Du kan läsa mer om företagens roller i CLP på Kemikalieinspektionens webbplats.

Giftinformationscentralens uppgift är att informera allmänheten, läkare och annan sjukvårdspersonal om risker, symtom och behandling vid akut förgiftning. Olyckor och tillbud med kemiska produkter är relativt vanliga, knappt 30 000 förfrågningar om året. Små barn smakar på eller spiller produkten över sig, vuxna får till exempel stänk i ögonen eller råkar av misstag dricka av produkten och det händer att personer får i sig stora mängder i tron att de dricker något annat eller i syfte att skada sig själva. För att Giftinformationscentralens personal ska kunna göra en så korrekt bedömning som möjligt i varje enskilt fall och för att kunna ge adekvata råd måste GIC ha fullständig information om innehållet i kemiska produkter.

Produktinformationen hanteras och lagras enligt offentlighets- och sekretesslagen, 2009:400, 25 kap 9§ samt EU-förordning 1272/2008 (CLP) artikel 45.2, och används enbart för värdering av produktens akuta giftighet. Vid besvarandet av förfrågningar röjs aldrig något om produktens sammansättning, utom i fall där det av medicinska skäl är av vikt att informera behandlande läkare om de ingredienser som är av betydelse för behandlingen.

Bilaga VIII – harmoniserade krav på uppgiftsinlämning

Fram till 1 jan 2021 har kraven på vilka uppgifter för kemiska produkter som behöver lämnas och på vilket sätt de ska lämnas inom EU/EES varierat mellan medlemsländerna. För att harmonisera kraven har EU-förordning (EG) 1272/2008 (CLP) artikel 45 utökats med en bilaga som anger vilka uppgifter som ska lämnas för farliga blandningar. Därmed blir förutsättningarna lika för Giftinformationscentraler, vårdpersonal och allmänhet vid förgiftningsolyckor i de olika medlemsländerna.

Bilaga VIII i sin helhet: Europeiska Kommissionens förordning (EU) 2017/542, bilaga VIII.

Från och med den 1 januari 2024 måste alla nya inlämningar uppfylla de harmoniserade informationskrav som anges i bilaga VIII till CLP-förordningen. Uppgifterna skall lämnas via en inlämningsportal, den så kallade PCN-portalen, hos den europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) (se nedan).

Om uppgifter redan har lämnats in för en blandning som finns på marknaden innan 1 januari 2021, i enlighet med de krav som gällde då, och inga ändringar sker med produkten som gör att en uppdatering av de inlämnade uppgifterna krävs, så är det först 1 januari 2025 som uppgifter enligt bilaga VIII behöver lämnas in. Detta gäller även för UFI-koder. Alltså behöver blandningar som det lämnats in uppgifter om enligt de gamla bestämmelserna inte ha någon UFI-kod förrän 1 januari 2025 eller så länge inga ändringar sker med produkten som gör att en uppdatering av de inlämnade uppgifterna krävs.

Uppgifterna ska lämnas innan blandningen släpps ut på marknaden. Uppgifterna ska lämnas på det eller de officiella språken i respektive land, om inte landet bestämmer annat. I Sverige kan informationen lämnas in på svenska eller engelska. 

Verktyg och format för att lämna uppgifter

Till stöd för industrin och utsedda organ i medlemsstaterna har den europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) tagit fram IT-verktyg som kan användas för att förbereda, lämna in och ta emot information om farliga blandningar.

Se Echa:s webbplats

Där finns även en sida med kontaktuppgifter till Nationell Helpdesk i andra medlemsländer. På den sidan finns ett dokument som heter "Overwiew of Member States decisions on implementing Annex VIII to the CLP". Där finns samlad information om vilka medlemsländer som tar emot information via portalen, eventuella kostnader, vilka språk de tar emot information på samt när företagen kan placera produkten på marknaden efter att ha skickat in information.  

Bland de tillgängliga verktygen finns verktyget för generering av UFI-koder (UFI Generator). UFI står för Unik Formulerings Identifierare. Dessa koder identifierar en specifik blandning och kan användas av Giftinformationscentraler för att få fram rätt information om blandningen om ett tillbud skulle ske. UFI-koden ingår i de uppgifter som ska lämnas in. Produktnamn kommer även i fortsättningen vara mycket viktigt för Giftinformationscentralerna för att hitta rätt information, UFI-koden kommer att bli ett komplement till detta.

GIC:s telefonnummer som nödnummer på säkerhetsdatablad

Det nummer som ska användas är "112 – begär Giftinformation". Företag anslutna till Kemiakuten kan istället använda nödnumret till Kemiakuten
020-99 60 00 (från utlandet +46-8-33 70 43).

Många företag anger "112 – begär Giftinformation" eller bara "112" som nödtelefonnummer på sina säkerhetsdatablad. Oavsett om man hänvisar till Giftinformation eller inte, kommer samtalet i en nödsituation med största sannolikhet att kopplas till GIC. För att GIC ska kunna vara behjälpliga i dessa nödsituationer behöver företagen förse GIC med information om de blandningar säkerhetsdatabladet avser. För blandningar som inte är klassificerade på grund av sina hälsoeffekter eller fysikaliska effekter finns det inget lagkrav för detta, men utan tillgång till information kan GIC inte ge adekvata råd i en nödsituation.

Produkter som inte är klassificerade som farliga

Giftinformationscentralen behöver ta del av information avseende produkter som inte är klassificerade som hälsofarliga eller för fysikalisk fara. Anledningen till det är att tillbud även sker med sådana produkter och då behöver GIC veta innehållet för att kunna ge en korrekt rådgivning. Uppgiftsinlämningen för dessa produkter är som nämnts ovan frivillig. Den sker på samma sätt som för klassificerade produkter, det vill säga via Echa:s portal.

Kostnader

Det är upp till varje medlemsland att själva bestämma om de vill ta ut en avgift för uppgiftsinlämningen eller inte. Giftinformationscentralen har i nuläget inte för avsikt att ta ut avgifter förknippade med att anmäla produkter eller att använda Giftinformationscentralens telefonnummer som nödnummer på sina säkerhetsdatablad.

denna länk kan du se vilka medlemsländer som tar ut avgifter i samband med uppgiftsinlämningen. Se dokumentet ”Overwiew of Member States decisions on implementing Annex VIII to the CLP”.

Kemikalieinspektionens produktregister

GIC är inte kopplat till Produktregistret vid Kemikalieinspektionen och kan därför inte hämta information om produkters sammansättning därifrån.

Mer information

Kemikalieinspektionen är nationell helpdesk för frågor angående CLP. Läs mer om CLP på Kemikalieinspektionens webbplats.

För frågor till Kemikalieinspektionen se:
https://www.kemi.se/fraga-kemikalieinspektionen/?catArea=4aff9f28-3453-4ff1-b5f8-be347f86a271

För tekniska frågor om de IT-verktyg som Echa ansvarar för och som behövs för att kunna sammanställa och lämna in uppgifterna hänvisas till Echa: https://echa.europa.eu/sv/contact/clp

Ytterligare information om anmälan till Giftinformationscentraler och de verktyg som Echa ansvarar för att ta fram för att göra det möjligt för företag och utsedda organ att uppfylla kraven i bilaga VIII finns på Echa:s webbplats. Här hittar du bland annat PCN-portalen, UFI- generatorn, vägledningsdokument,  Europeiska produktkategoriseringssystemet samt en åtgärdsguide där du med 7 steg kan gå igenom vad du behöver tänka på och göra för att uppfylla kraven i bilaga VIII.

Vägledningen till Bilaga VIII finns publicerad på Echa:s webbplats.

Information från Kommissionen.