Träffyta för direktlänk till innehåll

Frågor och svar om inlämning av uppgifter till GIC

Kan man ha samma UFI för hela Europa om det är samma formulering? Går det även om språken är olika på etiketterna?
Ja. UFI är kopplat till sammansättningen av en blandning eller grupp blandningar. Om företaget vill går det dock bra att ha olika UFI för olika länder där produkten placeras på marknaden.

Varför används momsregistreringsnummer till att skapa UFI?

 •  Endast för att säkerställa att det blir en unik kod.
 •  Inga kontroller mellan uppgiftsinlämnare och momsregistreringsnummer   kommer att utföras.
 •  Det handlar inte om att spåra produkter till företag.
 •  Uppgiftsinlämnare kan använda olika momsregistreringsnummer som t ex
   moder – eller dotterbolag, konsulter etc.

Vad händer när en råvara ändras hos råvaruleverantören, behöver man nytt UFI då?
Om man med råvaran menar en blandning som ingår som en del i sin produkt, en så kallad blandning i blandningen (BiB) så är svaret ja. Om ett ämne eller en blandning läggs till, tas bort eller ändras bortom koncentrationsintervallen i tabell 3 i Bilaga VIII behövs också ett nytt UFI.

Varför vill GIC ha information om oklassificerade produkter?
Giftinformationscentralen behöver, och tar därför gärna emot, information även om oklassificerade produkter. Anledningen till detta är:

 • Även oklassificerade ämnen kan orsaka skada och symtom.
 • Om vårt telefonnummer anges som nödnummer i säkerhetsdatabladet behöver vi ha information om produkten för att kunna ge rätt råd vid tillbud.

Kommer en sammanslagning med Kemikalieinspektionens produktregister att bli aktuell?
Frågan har utretts och det har bedömts som svårt att genomföra en sammanslagning, bland annat på grund av att de två registren har olika syften, att det enligt de aktuella lagstiftningarna är olika uppgifter som ska lämnas in och att anmälan ska göras vid olika tidpunkter.

Vårt företag har två olika produkter där det enda som skiljer mellan dem är att den ena innehåller ett oklassificerat ämne < 1 %. Kan dessa produkter ha samma UFI?
Ja, de kan ha samma UFI. Anledningen är att oklassificerade ämnen inte behöver anmälas om koncentrationen är < 1 %.

Behöver blandningar som enbart är märkta med EUH208 anmälas?
Nej. Frasen EUH208 ("Innehåller... (namnet på det sensibiliserande ämnet). Kan orsaka en allergisk reaktion") är i sig inte någon klassificering enligt CLP utan det är en så kallad tilläggsmärkning. I det här fallet är det för att det finns ett klassificerat allergiframkallande ämne i låga halter i blandningen som man vill varna redan känsliga personer för.
Om den enbart är märkt med EUH208 innebär det att produkten inte är klassificerad som farlig på grund av sina hälsoeffekter eller fysikaliska effekter och behöver därmed inte anmälas i enlighet med artikel 45.

Gäller övergångstiden för rapporterade produkter till 2025 även om man inte har UFI på etiketten?
Ja, övergångstiden gäller. Det är kraven som ställdes innan de nya reglerna börjar tillämpas som ska vara uppfyllda under övergångsperioden. Och i dessa finns inga krav på UFI.

Kommer ni att bibehålla nuvarande nationella system för inrapportering/uppdatering av industriprodukter fram till 2024, även när Echa har öppnat sin portal?
Ja, även om vi föredrar att alla inskickningar sker via portalen så finns det möjlighet att använda det tidigare nationella systemet för blandningar avsedda för industriellt bruk fram till 2024.

Observera att en blandnings användningsområde avgörs av slutlig användning. Ur vägledningen till CLP Bilaga VIII punkt 3.4: Om en blandning som formulerats för att användas i industrimiljö (”ursprunglig blandning”) därefter också av en nedströmsanvändare integreras i en blandning för yrkesmässig användning eller konsumentanvändning (”slutlig blandning”), ska även den ursprungliga blandningen anses vara avsedd för yrkesmässig slutanvändning eller slutanvändning av konsumenter, varför motsvarande uppgiftskrav och tillämpningsdatum måste följas.  

Vilket telefonnummer ska användas som nödnummer på säkerhetsdatablad? Är det 112 eller 010-456 67 00?
"112 – begär Giftinformation" ska användas.
OBS!! 08-33 12 31 är inte längre i bruk.
Företag anslutna till Kemiakuten kan istället använda nödnumret till Kemiakuten 020-99 60 00 (från utlandet +46-8-33 70 43).

Om man gör en gruppinlämning, får de produkterna samma UFI nr då?
Ja, en grupp blandningar kan ha samma UFI. Men ni kan också själva välja att ge olika produkter med samma innehåll olika UFI.

Hur länge sparas produktinformationen ni får in?
Det finns ingen tidsbegränsning för hur länge Giftinformationscentralen sparar produktinformationen. Anledningen till detta är att produkter kan finnas kvar länge på arbetsplatser och i hushållen.

Räcker det att skicka in säkerhetsdatablad som produktinformation? Är det en godkänd uppgiftsinlämning?

   •  Efter att Bilaga VIII tillämpas ska anmälan av produktinformation ske via Echa:s portal för anmälan till giftinformationscentraler.
    •  Enbart säkerhetsdatablad räcker inte som produktinformation när det gäller produkter för konsument samt yrkesmässig användning. 
    • För produkter med enbart industriell användning kommer det vara möjligt att göra en begränsad uppgiftsinlämning. Säkerhetsdatablad kan då skickas in tillsammans med ett telefonnummer som ska vara tillgängligt dygnet runt där ytterligare information ska kunna ges till Giftinformationscentralen på svenska, engelska är inte godkänt som språk i det här fallet. För mer fullständig information gällande möjligheten till begränsad uppgiftinlämning för industriella produkter, se bilaga VIII till CLP.
   • För industriella blandningar kommer möjligheten att skicka in information enligt det tidigare nationella systemet kvarstå fram till 1 jan 2024. Om informationen i säkerhetsdatabladet stämmer överens med det som står under rubriken "Information som GIC behöver" fungerar det bra att skicka in säkerhetsdatablad som information. Dock brukar inte säkerhetsdatabladen vara tillräckligt detaljerade för att uppfylla kraven.

Vår produkt innehåller en blandning som vi köper in från ett annat företag. De vill inte avslöja innehållet i den blandningen för oss. Hur ska vi kunna rapportera fullständigt innehåll till er?

 • När Bilaga VIII tillämpas gäller att information om den inköpta blandningen ska lämnas in på följande sätt:
  • I första hand på samma sätt som för övriga innehållsämnen.
  • I andra hand via UFI.
  • I sista hand genom säkerhetsdatablad samt kontaktuppgifter till leverantören. 
 • För industriella blandningar se nästa fråga.

Hur fungerar det med rapportering av blandning i blandning (BiB) i industriprodukter om det tidigare nationella systemet används?

 • Enklast bör vara att använda Echa:s portal och då ange leverantörens UFI-koder för blandningarna.
 • Om ni ändå vill använda det tidigare nationella systemet istället för portalen och om företaget ni köper blandningen av inte vill ge er information om innehållet kan leverantören skicka informationen direkt till oss istället. Vi lämnar aldrig ut information om innehåll i produkter vi har fått information om, varken till den som skickat informationen eller någon annan.

Hur vet jag att min produkt är klassificerad som farlig på grund av sina hälsoeffekter eller fysikaliska effekter?
En blandning klassificeras som farlig med avseende på hälsofaror eller fysikaliska faror om den uppfyller något eller några av kriterierna för dessa faror i CLP-förordningen. Du kan läsa mer om vad klassificeringen innebär på Kemikalieinspektionens webbplats. För frågor som gäller klassificering vänligen kontakta CLP Helpdesk på Kemikalieinspektionen

Hur vet jag om mitt företag är skyldigt att skicka in produktinformation till Giftinformationscentralen enligt CLP?
Om du som importör eller nedströmsanvändare släpper ut blandningar på marknaden är ditt företag skyldig att anmäla uppgifter till GIC enligt CLP. Kravet gäller om blandningarna klassificeras som farliga med avseende på hälsofaror eller fysikaliska faror, t.ex. brandfara.
Du kan läsa mer om företagens roller i CLP på Kemikalieinspektionens webbplats.
För frågor som gäller företagens roller i CLP vänligen kontakta CLP Helpdesk på Kemikalieinspektionen.