Träffyta för direktlänk till innehåll

Tibast

Daphne mezereum

Växten är giftig. Speciellt bark och bär innehåller daphnetoxin och mezerein som är starkt irriterande. Allvarliga förgiftningar är ovanliga. 
Det finns även en odlad variant ”alba” med vita blommor och gula bär.

Symtom: Brännande känsla i mun och svalg samt svullnad, blåsor, salivavsöndring, sväljsvårigheter, kräkningar, magsmärtor och diarré. Vid förtäring av stor mängd eventuellt även symtom som huvudvärk, yrsel, medvetande- och njurpåverkan.
Växtsaften kan också ge kraftig ögonirritation och hudretning.

Medical cross   Första hjälpen vid förgiftning

Om någon smakat på växten

  • Ge lite dryck
  • Ring Giftinformation och kontrollera risken.

Om någon fått växtsaft i ögat:

  • Skölj omedelbart med vatten under minst 5 minuter.
  • Vid symtom ring Giftinformation och kontrollera risken.

Om någon fått växtsaft på huden

  • Tvätta med tvål och vatten.

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare