Om Giftinformationscentralen

Den svenska Giftinformationscentralen (GIC) startade år 1960 vid Karolinska sjukhuset som en av de första i Europa och är den enda i landet. Efter att ha haft flera olika huvudmän tog Läkemedelsverket över driftsansvaret för GIC 2009. Verksamheten är sedan början av 70-talet lokaliserad till Eugeniahemmet på Karolinska sjukhuset.

GIC:s huvuduppgift är att per telefon informera om risker, symtom och behandling vid olika typer av akut förgiftning. Telefonrådgivningen är tillgänglig dygnet runt alla dagar på året för allmänhet och sjukvårdsinstanser.

Målsättningen är att informationen som ges ska vara praktisk och anpassad till den aktuella situationen. Behandlingen ska vara effektiv vid allvarliga förgiftningar, men lika viktigt är att onödiga åtgärder avstyrs. GIC är ett stöd till sjukvården och diskussionen med behandlande läkare kring svåra förgiftningsfall är verksamhetens kärna. Men centralen är också ett komplement till sjukvården genom att många frågor från allmänheten gäller relativt ofarliga tillbud där åtgärder på olycksplatsen och lugnande besked är tillräckligt.

Personal

GIC har 37 anställda medarbetare: 7 läkare, 26 apotekare, 2 administratörer, 1 systemadministratör, och 1 verksamhetschef. Telefonrådgivningen bemannas av specialutbildade apotekare. Läkare med intensivvårdsutbildning har det medicinska ansvaret.

Förgiftningar i Sverige

Giftinformationscentralen får årligen c:a 90 000 samtal, varav c:a 80 000 gäller akuta förgiftningar/förgiftningstillbud hos människor. Bland dessa finns många frågeställningar rörande allvarliga förgiftningar, som kräver sjukhusvård, men än fler gäller tillbud som kan åtgärdas i hemmet eller på olycksplatsen, utan att sjukvården behöver tas i anspråk.

Cirka 13 000 personer läggs varje år in på sjukhus på grund av akut förgiftning. Majoriteten av dessa har överdoserat läkemedel. Dödligheten i akuta förgiftningar uppgår till ca 1100 personer årligen, och därutöver tillkommer ett antal missbruksrelaterade dödsfall. De flesta av dessa dödsfall sker utanför sjukhus. Endast cirka 0,5% av de patienter som vårdas på sjukhus på grund av förgiftning avlider, vilket i absoluta tal blir 70-80 personer. Ett flertal av dessa har vid ankomst till sjukhus sådana skador att botande terapi inte är möjlig.

När det gäller småbarn vårdas cirka 500 barn under 10 år på sjukhus årligen p.g.a. förgiftning. Endast ett fåtal av dessa utvecklar allvarliga förgiftningssymtom. Dödligheten i småbarnsgruppen är i det närmaste obefintlig och antalet som behöver sjukhusvård har minskat med två tredjedelar sedan 1990. Växt- och svampförgiftningar har inte förorsakat något dödsfall bland barn på mer än ett halvt sekel.

Informationsbanken

GIC har en egen databank som utgör underlag för rådgivningen. Databanken uppdateras kontinuerligt, och innehåller uppgifter om risker, symtom och behandling vid akuta förgiftningar med läkemedel, kemiska ämnen, växter, svampar och djur. Vidare finns produktinformation för närmare 100 000 kemiska produkter, främst hushållsprodukter. Produktinformationen som är konfidentiell, skickas till GIC på frivillig väg från tillverkare och importörer för att kunna användas i rådgivningen.

Antidoter

En av GIC:s uppgifter är att se till att nya och effektiva antidoter (motgifter) blir tillgängliga i landet. Genom samarbete med landets sjukhus och sjukhusapotek finns en väl fungerande organisation när det gäller antidoter.

En förteckning över de antidoter som GIC rekommenderar akutsjukhus att lagerhålla samt lämpliga mängder av dessa finns i Antidotlistan. GIC administrerar även en databas där sjukhusens lager av antidoter finns registrerade.

Kemiakuten

Sedan 1995 finns Kemiakuten på GIC. Detta är en speciell telefonlinje som räddningstjänst och andra inblandade kan utnyttja i en akut situation vid kemikalieolyckor. GIC ger där, förutom information om kemikaliers akuta hälsorisker och råd om första hjälpen, även uppgifter om kemikaliers miljörisker, sanering, rekommenderade brandsläckningsåtgärder mm. Dessa uppgifter förmedlas från produkternas säkerhetsdatablad, vilka de medverkande företagen tillställer GIC. Frågeställaren hänvisas vid behov vidare till expertis inom kemiindustrin för ytterligare information. Verksamheten finansieras av kemiindustrins branschorganisation IKEM – Innovations- och kemiindustrierna (tidigare Plast & Kemiföretagen) i Sverige och drivs i nära samarbete med dem och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Förebyggande arbete

GIC har en viktig uppgift att uppmärksamma ansvariga myndigheter på till exempel nya riskprodukter eller användningssätt som centralen får kännedom om i sin rådgivningsverksamhet.

GIC utarbetar olika typer av informationsmaterial, både för allmänheten och sjukvården, samt publicerar artiklar i medicinska tidskrifter. Centralen har också en omfattande föreläsningsverksamhet.

GIC fungerar också som en samarbetspartner till Socialstyrelsens kunskapscentrum för katastroftoxikologi (KcC)

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna och förebyggande frågor besvaras på kontorstid måndag-fredag kl 9-17

Från och med 1 juli 2018 har Giftinformationscentralen inte längre möjlighet att svara på frågor om förgiftade djur