Träffyta för direktlänk till innehåll

Om Giftinformationscentralen

Den svenska Giftinformationscentralen (GIC) startade år 1960 vid Karolinska sjukhuset som en av de första i Europa och är den enda i landet. Efter att ha haft flera olika huvudmän tog Läkemedelsverket över driftsansvaret för GIC 2009. Verksamheten finns sedan december 2019 lokaliserad i Solna strand.

GIC:s huvuduppgift är att per telefon informera om risker, symtom och behandling vid olika typer av akut förgiftning med bland annat läkemedel, kemiska produkter och biologiska toxiner. Telefonrådgivningen är tillgänglig dygnet runt alla dagar på året för allmänhet och sjukvårdsinstanser.

Målsättningen är att informationen som ges ska vara praktisk och anpassad till den aktuella situationen. Behandlingen ska vara effektiv vid allvarliga förgiftningar, men lika viktigt är att onödiga åtgärder avstyrs. GIC är ett stöd till sjukvården och diskussionen med behandlande läkare kring svåra förgiftningsfall är verksamhetens kärna. Men centralen är också ett komplement till sjukvården genom att många frågor från allmänheten gäller relativt ofarliga tillbud där åtgärder på olycksplatsen och lugnande besked är tillräckligt.

Personal

GIC:s verksamhet leds av en verksamhetschef. Enheten består av medarbetare specialiserade inom akuttoxikologi, apotekare med ansvar för primärjouren och intensivvårdsläkare med det medicinska ansvaret. På enheten arbetar även personal med ansvar för stödfunktioner som IT och administration.

Förgiftningar i Sverige

Giftinformationscentralen får årligen c:a 95 000 samtal, varav c:a 90 000 gäller akuta förgiftningar/förgiftningstillbud hos människor. Bland dessa finns många frågeställningar rörande allvarliga förgiftningar som kräver sjukhusvård, men än fler gäller tillbud som kan åtgärdas i hemmet eller på olycksplatsen utan att sjukvården behöver tas i anspråk.

Cirka 10-15 000 personer läggs varje år in på sjukhus på grund av akut förgiftning. Majoriteten av dessa har överdoserat läkemedel. Dödligheten i akuta förgiftningar uppgår till ca 1100 personer årligen, och därutöver tillkommer ett antal missbruksrelaterade dödsfall. De flesta av dessa dödsfall sker utanför sjukhus. Mindre än 0,5 % av de patienter som vårdas på sjukhus på grund av förgiftning avlider. Ett flertal av dessa har vid ankomst till sjukhus sådana skador att botande terapi inte är möjlig.

När det gäller småbarn vårdas några hundra barn under 10 år på sjukhus årligen p.g.a. förgiftning. Endast ett fåtal av dessa utvecklar allvarliga förgiftningssymtom. Dödligheten i småbarnsgruppen är i det närmaste obefintlig och antalet som behöver sjukhusvård har minskat med två tredjedelar sedan 1990. Växt- och svampförgiftningar har inte förorsakat något dödsfall bland barn på mer än ett halvt sekel.

Informationsbanken

GIC har en egen databank som utgör underlag för rådgivningen. Databanken uppdateras kontinuerligt, och innehåller uppgifter om risker, symtom och behandling vid akuta förgiftningar med läkemedel, kemiska ämnen, växter, svampar och djur. Vidare finns produktinformation för närmare 200 000 kemiska produkter, främst hushållsprodukter. Produktinformationen som är konfidentiell, skickas till GIC på frivillig väg från tillverkare och importörer för att kunna användas i rådgivningen.

Antidoter

En av GIC:s uppgifter är att se till att nya och effektiva antidoter (motgifter) blir tillgängliga i landet. Genom samarbete med landets sjukhus och sjukhusapotek finns en väl fungerande organisation när det gäller antidoter.

En förteckning över de antidoter som GIC rekommenderar akutsjukhus att lagerhålla samt lämpliga mängder av dessa finns i Antidotlistan. GIC administrerar även en databas där sjukhusens lager av antidoter finns registrerade.

Kemiakuten

Sedan 1995 finns Kemiakuten på GIC. Detta är en speciell telefonlinje som räddningstjänst och andra inblandade kan utnyttja i en akut situation vid kemikalieolyckor. GIC ger där, förutom information om kemikaliers akuta hälsorisker och råd om första hjälpen, även uppgifter om kemikaliers miljörisker, sanering, rekommenderade brandsläckningsåtgärder m.m. Dessa uppgifter förmedlas från produkternas säkerhetsdatablad, vilka de medverkande företagen tillställer GIC. Frågeställaren hänvisas vid behov vidare till expertis inom kemiindustrin för ytterligare information.

Verksamheten finansieras av kemiindustrins branschorganisation IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige och drivs i nära samarbete med dem och MSB - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Förebyggande arbete

GIC har en viktig uppgift att uppmärksamma ansvariga myndigheter på signaler kring till exempel nya riskprodukter eller användningssätt som centralen får kännedom om i sin rådgivningsverksamhet.

GIC utarbetar olika typer av informationsmaterial, både för allmänheten och sjukvården, samt publicerar artiklar i medicinska tidskrifter. Centralen har också en omfattande föreläsningsverksamhet, bl.a. håller GIC:s medarbetare en kurs inom "Akuta förgiftningar och metabola syndrom" för läkare under specialistutbildning.

GIC fungerar också som en samarbetspartner till Socialstyrelsens kunskapscentrum för katastroftoxikologi (KcC).

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare