Träffyta för direktlänk till innehåll

Zolpidem

Sammanfattning

Zolpidem är ett sömnmedel med selektiv affinitet till bensodiazepinreceptorn som utgör en del av GABA-A-receptorkomplexet.

Vid terapeutiska doser är de muskelrelaxerande, antikonvulsiva och anxiolytiska effekterna svagare jämfört med bensodiazepiner.

Antidoten flumazenil kan övervägas, men är sällan indicerat.

Symtom / fynd

Sänkt medvetandegrad dominerar symtombilden. Andra CNS-symtom är yrsel, ataxi, dubbelseende. Ibland kan oro, agitation och hallucinationer förekomma.

Andningsdepression och svårighet att hålla fri luftväg kan uppkomma framför allt i kombination med andra CNS-deprimerande läkemedel eller alkohol.

Illamående och kräkningar förekommer.

Sinustakykardi och lindrig hypotension kan noteras.

Provtagning / undersökningar

Vid medvetslöshet kontrolleras S-etanol, eftersom samtidigt alkoholintag är vanligt. Dessutom syra-bas-status och elektrolyter vid uttalade symtom.

Diagnostisk EKG.

Övervakning / behandling

Ventrikeltömning är i regel inte indicerat. Kol ges enbart till vakna patienter om befogat med hänsyn tagen till dos och tidsförlopp.

Övervakning av medvetandegrad. Vid uttalad medvetandesänkning övervakning av andning och cirkulation (EKG, puls och blodtryck).

I första hand symptomatisk terapi.

Vid uttalad medvetandesänkning kan antidotbehandling med flumazenil övervägas.

FLUMAZENIL ÄR OLÄMPLIGT ATT GE VID
- Aspiration eller annan pulmonell komplikation som i sig kräver intubation/respiratorbehandling.

- Känd epilepsi eller långvarigt bensodiazepinmissbruk.

- Blandintoxikation eller oklar förgiftning där EKG visar breddökade QRS-komplex och / eller särskild kramprisk föreligger.

ADMINISTRERINGSRUTINER FÖR FLUMAZENIL
Diagnostiskt EKG före.

Vid kroppsundersökning ska ett status föreligga som är förenligt med zolpidem-inducerad medvetslöshet (frånvaro av: mios, ökad muskeltonus, fokalneurologiska symtom, arrytmier och hypertermi).

Dosering: Alltid intravenöst och försiktigt titrerat. 0,2 mg ges per minut tills patienten vaknat eller en total dos om 1 mg har givits utan effekt. Ofta krävs hos vuxna totalt 0,6-1 mg för tydlig effekt.
Vakenhetsgraden övervakas minst 3-4 timmar efter senaste flumazeniltillförseln (kort halveringstid).

Toxicitet / koncentrationer

Benignt förgiftningsförlopp. Symtom kvarstår vanligen inte längre än ett dygn och inskränker sig i de flesta fall till somnolens/ytlig medvetslöshet. Allvarligare förgiftningsbild har rapporterats vid samtidig intoxikation med andra CNS-deprimerande läkemedel eller alkohol.

Serumanalyser av bensodiazepiner kan inte påvisa zolpidem. Urin snabbtest för bensodiazepiner ger inte heller utslag för zolpidem. Specifik analys för zolpidem i blod och urin finns, men har ingen betydelse för behandlingen.

Förekomst / preparat

Filmdragerade tabletter.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.