Träffyta för direktlänk till innehåll

Ziprasidon

Sammanfattning

Atypiskt neuroleptikum med tämligen låg akut toxicitet. Förgiftningsbilden domineras av varierande grad av CNS-depression. Takykardi och blodtrycksfall kan förekomma. Förlängd QTc-tid kan ses men arytmier finns ännu inte rapporterade. Eventuellt extrapyramidala symtom. Serotonergt syndrom har förekommit.

Symtom / fynd

Yrsel, somnolens, huvudvärk, oro, tremor, extrapyramidala symtom.

Blodtrycksfall. Takykardi. Förlängd QTc-tid.

Serotonergt syndrom har rapporterats.

Provtagning / undersökningar

Diagnostiskt EKG.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning / kol om befogat med hänsyn till dos och tidsförlopp.

Vid förlängd QTc-tid, kontrollera S-K och substituera ev hypokalemi.

Övervakning av cirkulation och medvetandegrad. Vid stor dos (>3 g) arytmiövervakning i 12 timmar eller tills patienten är symtomfri.

Vid blodtrycksfall ges vätska iv och vid behov noradrenalin 0,05-0,5 mikrog/kg/min och ev tillägg av dobutamin 5-20 mikrog/kg/min.

För behandling av typiska extrapyramidala symtom ges biperiden (Akineton) 2,5-5 mg (barn 0,04 mg/kg) långsamt iv, vb upprepat efter 30 min. Vid otillräcklig effekt prövas diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg).

Vid serotonergt syndrom, se särskilt dokument.

Toxicitet / koncentrationer

Förhållandevis låg toxicitet. Dödsfall finns inte rapporterade. Doser överstigande 3 g har gett måttlig förgiftning.

Förekomst / preparat

Kapslar, injektionsvätska, oral suspension.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.