Träffyta för direktlänk till innehåll

Vigabatrin

Sammanfattning

Vigabatrin är ett antikonvulsivt tilläggsmedel vid behandling av epilepsi. Genom att hämma enzymet GABA-transaminas selektivt och irreversibelt ökas GABA-halten i CNS och man får därmed ett ökat krampskydd. Nybildning av enzymet tar upp till 3 dagar. Erfarenheten av akuta överdoseringsfall är begränsad. Behandlingen är symtomatisk.

Symtom / fynd

I lindriga fall trötthet, yrsel, tremor, ataxi, huvudvärk.

Vid större doser eller hos känsliga personer kan agitation, irritabilitet, förvirring och beteendestörningar samt medvetslöshet förekomma. Ev encefalopatisymtom med uttalad sedering, stupor, förvirring och avvikande EEG. Kramper förekommer. Risk för akut psykosutveckling.

Symtom kan uppkomma efter 3-5 tim och vanligen full symtomutveckling efter 6-7 tim, men symtom kan i undantagsfall komma senare. Symtomregress efter 2-3 dygn.

Provtagning / undersökningar

Vid uttalad CNS-depression bör EEG övervägas för att utesluta icke-konvulsivt epilepsianfall.

Övervakning / behandling

Ventrikeltömning och/eller kol om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor.

Övervakning främst avseende CNS-symtom.

Symtomatisk behandling. Vid psykotiska symtom: Diazepam 5-10 mg iv till vuxna, barn 0,1-0,2 (-0,5) mg/kg, eller neuroleptika t ex haloperidol 5-10 mg im eller iv till vuxen, barn 0,25-1 (-2) mg .

Vid kramper (eller EEG-förändringar som vid kramper) ges diazepam (dos se ovan).

Toxicitet / koncentrationer

Sannolikt medelsvår förgiftning efter intag av cirka 10-30 g. Psykos har utlösts efter terapeutisk dos.

Riskgrupper utgör patienter med nedsatt njurfunktion eller psykotiska sjukdomar.

Förekomst / preparat

Tabletter, granulat för oral lösning.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.