Träffyta för direktlänk till innehåll

Vareniklin

Sammanfattning

Medel vid nikotinberoende. Binds selektivt till den kolinerga nikotinreceptorn och verkar dels som agonist, men i närvaro av nikotin som antagonist. Lindrar abstinens och blockerar "belöningseffekten".

Begränsad erfarenhet av överdosering varför informationen om tänkbara symtom vid överdos är knapphändig. Illamående och kräkningar kan begränsa exponeringen.

Symtom / fynd

Illamående, buksmärtor, kräkningar, diarré. Takykardi, lätt förhöjt blodtryck, dock har även lågt blodtryck och bradykardi observerats i enstaka fall. Ökad salivation. Agitation och förvirring har förekommit i ett mindre antal fall av överdosering bland både barn och vuxna. Muskelstelhet, tremor och generella kramper tänkbart efter intag av mycket stora doser.

Olika psykiska störningar och andra biverkningar har observerats vid terapeutiska doser, se preparattexten i Fass avseende CHAMPIX.

Provtagning / undersökningar

Diagnostiskt EKG.

Följ elektrolytstatus vid upprepade kräkningar och diarré.

Övervakning / behandling

Kol ges efter intag av stor dos. Ventrikeltömning är sällan motiverad.

Övervaka med avseende på CNS-symtom, pulsfrekvens och blodtryck.

Rehydrering efter behov.

Vid agitation eller kramper ges diazepam iv, 5-10 mg (barn 0,1-0,2 mg/kg) iv initialt och upprepat efter behov.

Toxicitet / koncentrationer

BARN
1-2 mg till barn i åldern 1-4 år gav inga eller lindriga förgiftningssymtom som buksmärtor, kräkningar och slöhet.

1 mg till 2-årig flicka gav agitation och ataxi.

10 mg till 16-årig flicka gav agitation, kräkningar och takykardi.

VUXNA
8 (ev. 16) mg till 20-årig kvinna gav kräkningar som enda symtom.

12,5 mg och alkohol till vuxen man gav bradykardi, lågt blodtryck och profus svettning - inkom till sjukhus med dessa symtom ca 4 timmar efter intag. Behandlades med atropin, efedrin och vätska iv.

19,5 mg till äldre kvinna gav allvarlig förgiftning.

47,5 mg till 64-årig kvinna gav efter ca 3,5 timmar illamående och kräkningar. Blodtryck initialt ca 95 systoliskt. För övrigt okomplicerat förlopp.

Förekomst / preparat

Tabletter.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.