Träffyta för direktlänk till innehåll

Vancomycin

Sammanfattning

Antibiotikum som vid ackumulering och/eller överdosering kan ha både ototoxisk och nefrotoxisk effekt. Akut peroral överdosering ger vanligen ingen förgiftning. Nedsatt njurfunktion innebär dock ökad risk för symtom oavsett exponeringsväg. Hemodialys kan vara indicerad vid massiv överdos.

Symtom / fynd

Begränsad erfarenhet av överdosering. Akut peroral överdosering ger vanligen ingen förgiftning. Parenteral överdosering och/eller snabb intravenös tillförsel kan ge symtom som flush, blodtrycksfall, apné och hjärtstopp. Reversibel njurpåverkan, tinnitus och hörselnedsättning (som ev kan bli bestående ) förekommer vid höga doser.

"Red man syndrome" är ett symtomkomplex som kan uppkomma vid för snabb iv tillförsel. Det karaktäriseras av urtikaria, klåda, flush på övre kroppshalvan, blodtrycksfall, takykardi eller bradykardi, dyspné, cyanos, apné, smärta och muskelspasm i bröst och rygg och är en pseudoallergisk reaktion som beror på histaminfrisättning (men inte pga allergi). Symtomen går vanligen över inom 20 min men kan kvarstå flera timmar.

Provtagning / undersökningar

Njurfunktionsprover med kreatinin och urea 2 ggr/dygn. S-vankomycin bör analyseras.

Övervakning / behandling

Kol (med hänsyn till dos och tidsfaktor) är den enda åtgärd som behöver vidtas vid peroral överdosering hos njurfrisk. I övriga fall ges upprepad tillförsel av kol, 25 g var 4:e tim alt 12,5 g varannan tim (barn 5-10 g var 4:e tim) under 1 dygn eller tills förgiftningsbilden vänt.

Kol i upprepade doser reducerar halveringstiden även vid parenteralt administrerat vankomycin.

Övervakning av cirkulation och andning initialt. Följ njurfunktionen under 1-2 dygn. Hörselkontroll i efterförloppet.

Antihistamin iv och övrig symtomatisk behandling efter behov vid pseudoallergisk reaktion ("Red man syndrome").

Hemodialys är endast indicerad vid massiv överdos om toxiska symtom finns och njurfunktionen är nedsatt. CVVHD kan vara ett alternativ.

Toxicitet / koncentrationer

S-vankomycin kan ha betydelse som vägledning för behandlingen i vissa fall.

Ihållande koncentrationer över 80-100 mikrog/ml har rapporterats vara toxiska. Ototoxicitet tycks vara mycket ovanligt vid serumkoncentration under 80 mikrog/ml.

2,5 g iv under 2 dygn till 29-årig njursjuk man gav lindrig förgiftning med tinnitus och illamående.

Totalt 56 g iv (1g var 4:e tim) under 10 dagar till tidigare njurfrisk 54-årig man gav allvarlig förgiftning med njurinsufficiens.

1 g iv under 2 minuter (för snabb tillförsel) till 57-årig kvinna gav andnings- och hjärtstopp, som behandlades framgångsrikt.

Stora individuella variationer vid parenteral tillförsel, även i småbarnsgruppen.

Hos 3,5 veckor gammal prematur pojke (född v 26, vikt cirka1 kg) som fick 9 gånger för hög dos sågs kliniskt inga symtom och njurstatus var ua vid upprepad provtagning.

Leukemisjuk flicka, vikt 12 kg, som fick rätt dos (240 mg) men på 20 min istället för 2 tim fick andningspåverkan med försämrad saturation och blev bradykard. Återställd efter 30 min utan annan behandling än syrgas.

Förekomst / preparat

Kapslar, infusionssubstans.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.