Träffyta för direktlänk till innehåll

Valproat

Risk för allvarlig, svårbehandlad förgiftning!

Ring vid minsta osäkerhet eller behov av ytterligare information Giftinformationscentralen 010-456 67 19

Sammanfattning

Antiepileptikum som verkar genom att öka GABA-aktiviteten i CNS. Vid överdosering ses varierande grad av CNS-depression. Efter massivt intag följer långvarigt koma med areflexi, uttalad andningsdepression, ofta mios och lågt blodtryck. Hjärnödem kan tillstöta i de allvarligaste fallen. Tämligen god korrelation mellan valproatkoncentration i serum och klinisk bild. En ammoniakstegring i blod har noterats i de allvarligaste fallen. Behandlingen utgörs av initial koltillförsel och ventrikelsköljning, symtomatisk terapi, eventuell tillförsel av karnitin samt hemodialys i de svåraste fallen.

Symtom / fynd

CNS-depression av varierande grad, förvirring, synhallucinationer, mios, måttlig metabolisk acidos och hypernatremi. Risk för apné. Efter massivt intag följer långvarigt koma med patologiskt EEG, areflexi, lågt blodtryck och uttalad andningsdepression. Kramper i enstaka fall. Hjärnödem och påtaglig ammoniakstegring i blod har noterats i de allvarligaste fallen. Långdragen uppvakningsfas (flera dygn) med varierande neurologiska fynd är vanligt.

Provtagning / undersökningar

S-valproat, upprepade bestämningar.

Följ syrabas- och elektrolytstatus.

Vid allvarlig förgiftning, P-ammoniumjon.

Diagnostiskt EKG.

Övervakning / behandling

Ventrikelsköljning och kol, alternativt enbart kol, om befogat med hänsyn till dos och tidsfaktor. Initialdos kol ges på vid indikation. Ventrikelsköljning är inte tillämpbar efter intag av depotberedningar beroende på tablettstorleken, vid massivt intag av sådan beredning bör tarmsköljning övervägas.

Vid medvetslöshet och mios kan naloxon prövas. Högre dos krävs än för opiater, 2 mg iv till vuxna med mios har haft effekt vid måttlig intoxikation. RING GIC.

Intensivvård och arytmiövervakning vid svår förgiftning med uttalad CNS-depression.

Vid lågt blodtryck ges vätska iv till adekvat fyllnad. Om otillräckligt ges dobutamin 5-20 mikrog/kg/min och/eller noradrenalin 0,05-0,5 mikrog/kg/min.

Symtomatisk behandling. Respirator om allvarlig förgiftningsbild med medvetslöshet.

Hemodialys bör övervägas vid svår förgiftning, särskilt vid nedsatt njurfunktion. Koncentrationsbestämningarna av natriumvalproat utgör ett viktigt underlag för ställningstagandet. RING GIC.

Tillförsel av karnitin (Carnitene, 200 mg/ml) kan bli aktuell vid hyperammonemi (P-ammoniumjon >100mikromol/l). RING GIC.

Toxicitet / koncentrationer

Hos vuxna innebär intag av >12 g risk för allvarlig förgiftning, >24 g risk för mycket allvarlig förgiftning och >45 g är potentiellt letalt.

En valproatkoncentration i serum >6000 mikromol/l indikerar ett mycket allvarligt förlopp.

Förekomst / preparat

Tabletter och depotpreparat.

Om Giftinformationscentralens databas för läkare

Artiklarna i denna databas har utformats för att användas uteslutande av läkare och ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till GICs telefonrådgivning.

Negeringar används i regel inte i texterna (t ex om dialys inte nämns är det inte heller något behandlingsalternativ).

För kombinationspreparat, se vid behov FASS, eftersom sökfunktionen inte är heltäckande för dessa.

Ta omedelbart kontakt med GIC vid minsta tveksamhet rörande innebörden i artiklarna.

På grund av att informationen är en färskvara får utskrifter av artiklarna inte mångfaldigas och spridas och artiklarna bör heller inte sparas i frånkopplat läge.

För att vara lätthanterlig och användbar behöver databasen koncentrera sig till det praktiskt viktigaste, varför mer udda detaljer kring symtomatologi och behandling kan saknas. Därför är det viktigt att beakta den i texterna ofta återkommande uppmaningen att kontakta GIC.